Organization of repair work in housing investment company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
55 + [4]
Series
Abstract
The Finnish dwelling stock is aging which constantly increases the need for building repair work. When housing investment company is planning repair work a number of issues need to take into consideration. This study examines how repair work is organized in a housing investment company and what kind of problems may occur during the planning process. The study concentrates on how SATO organizes their repair work. In addition, this study investigates ways to develop repair work in SATO. The study was conducted through a literature review and expert interviews. The study indicates that a technical perspective is not the only approach to repairs in the housing investment company. In general, the study shows that primarily a strategic view and profitable perspective need to take into account. The investor wants to repair buildings in a timely and sustainable manner. However, critical technical repairs and repairs that affect customer safety and health are a priority in rental business. The housing needs to be safe, healthy and generate expected return on investment. What is the right timing of repairs and what kind of repairs are good enough are important issues in rental business. This thesis reveals several problems that affect the organization of repairs in housing Investment Company. The main difficulties include the lack of information related to previous repairs, scarcity of financial resources and large number of necessary repairs as well as uncertainty about timing of repairs. Above all, the literature review and expert interviews indicate that the repair work organization in SATO can be further developed. The means for this development include the creation of uniform criteria to organize repairs that are approved by the management as well as internal communications development.

Asuinkerrostalojen korjaustoiminnan määrä kasvaa entisestään suomalaisen asuntokannan ikääntyessä ja sen tullessa peruskorjausikään. Asuntoihin sijoittavan yhtiön on korjaustoiminnassaan otettava huomioon useita eri näkökulmia ja suunniteltava korjaustoimintaansa siten, että se palvelee niin omistajia kuin asukkaita myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten korjaustoiminta järjestetään asuntosijoitusyhtiössä ja millaisia tekijöitä ja ongelmia korjaustoiminnan järjestämiseen liittyy. Työssä perehdyttiin etenkin SATOn näkökulmaan korjaustoiminnasta. Tavoitteena oli tuoda tietoa SATOn korjaustoiminnan järjestämisen kehittämiseen. Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastatteluiden yhdistelmänä. Tutkimus osoitti, että asuntosijoitusyhtiössä korjaustoimintaa järjestettäessä huomioon otetaan ensisijaisesti strategiset ja kannattavuuden näkökulmat, teknisen tarpeen jäädessä toissijaiseksi. Sijoittaja haluaa korjata oikea-aikaisesti, kestävästi ja vain riittävästi. Asumisen halutaan olevan turvallista ja terveellistä ja tuottavan tuotto-odotuksen mukaisen tuoton. Mikä on oikea aika korjausten toteutukselle ja millaiset korjaukset ovat sijoittajan kannalta riittäviä, muodostuvat korjaustoiminnan järjestämisessä suuriksi kysymyksiksi. Ongelmia korjaustoiminnan oikea-aikaiseen ja riittävään järjestämiseen SATOssa aiheuttivat useat tekijät. Näitä tekijöitä olivat tiedon puute kohteiden aiemmista korjauksista, rahavarojen niukkuus ja tarvittavien korjausten suuri määrä, yhtenäisen linjan puuttuminen korjaustoiminnan oikea-aikaisuuden ja riittävyyden järjestämisessä, tulevaisuuden ennustamisen hankaluus sekä epävarmuus korjausten tärkeysjärjestyksestä ja ajoittamisesta. Kirjallisuuskatsaus ja haastattelut osoittivat, että korjaustoiminnan järjestämistä SATOssa voidaan kehittää entisestään. Keinoja tähän ovat yhtenäisen johdon hyväksymä kriteeristön luominen korjausten suunnitteluun ja sitä kautta sisäisen viestinnän kehitys sekä korjaustoiminnan järjestämisen avaaminen kumppaniverkostolle asuntosijoittajan näkökulmasta.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Turkulainen, Ulla
Keywords
real estate economics, kiinteistötalous, housing investment company, asuntosijoitusyhtiö, repair strategy, korjausstrategia
Other note
Citation