SANAA, Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa: How Collaboration Shapes Architecture

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
en
Pages
38
Series
Abstract
Architecture is a collaborative process, yet it is rarely talked about within the discipline. Collaboration can present itself in many forms, which is affected by a multitude of factors such as culture and personality. The Japanese architectural office of SANAA was founded in 1995 by Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, who both practice architecture collaboratively and independently. There is little research about the many forms of collaboration in architecture, which guided this thesis to focus on redefining the relationship between collaboration and architecture. This thesis studies SANAA's architectural design process and the role of collaboration within it. Conducted as a literature study, emphasis is given to interviews of Sejima and Nishizawa. The aim of this research is to find the building blocks that form SANAA's architecture, and show the importance of collaboration in its evolution. SANAA works here as a case-study that narrows down the scope of this research and gives concrete examples of discussed topics. In addition to topics focusing on processes within the office, the 90's Japanese construction culture is discussed in relation to collaboration and the role of the architect in Japan. In this construction culture, collaboration plays an important role on-site, where design development occurs interdisciplinary as contractors, engineers and manufacturers take part in defining conceptual goals. The flexibilities within the construction site presented in this thesis show how this context brings opportunities for innovation and detailing, and strengthens the relationship between art and building. Trustful relationships between collaborative partners are formed on-site, creating a feeling of community and higher levels of confidence to try out new techniques. The process of architecture is often rooted in personal views, habits and preferences. In the combination of SANAA, Nishizawa has brought architectural models as a design tool, whereas Sejima has philosophic ideologies about spatial programmes and the building's relation to society. Through collaboration they have found shared and refined objectives to architecture and its internal relations to people and environment. They have found meaning by questioning preconceived beliefs about space, structure, and boundaries. One of the strengths in their collective architecture is the combinations of their individual goals, ideologies, and methods that build on each other.

Arkkitehtuuria ei luoda ilman yhteistyötä, mutta yhteistyön prosesseista puhutaan harvoin alalla. Yhteistyö voi esiintyä monessa muodossa, johon vaikuttaa niin kulttuuri kuin persoonallisuuskin. Japanilaisen arkkitehtitoimiston SANAA:n on perustanut vuonna 1995 kaksikko Kazuyo Sejima ja Ryue Nishizawa, jotka suunnittelevat myös heidän omien nimikkotoimistojensa alla. Yhteistyön eri muodoista arkkitehtuurin alaan liittyen löytyy vähän tutkimusta, mikä ohjasi tämän tutkielman keskittymään yhteistyön ja arkkitehtuurin suhteen uudelleen määrittelyyn. Tämä kandidaatintutkielma tutkii SANAA:n arkkitehtuurin luomisprosessia, ja minkälaista roolia yhteistyö siinä pelaa. Tutkielma on pääasiallisesti kirjallisuustutkimus, joka painottuu kaksikon antamiin haastatteluihin. Tutkielman tavoitteena on löytää SANAA:n arkkitehtuurin rakenteet, ja osoittaa yhteistyön vaikutukset sen kehityksessä. SANAA toimii tässä tutkielmassa analyysin kohteena, joka rajaa tarkastelua ja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä. Aihetta pohjustetaan käsittelemällä japanilaista rakennuskulttuuria ja sen hyötyjä arkkitehdin työssä 90-luvulla. Tässä rakennuskulttuurissa yhteistyö on tärkeässä roolissa työmaalla, ja lopullisen suunnitelman kehitykseen osallistuvat arkkitehdin lisäksi mm. rakennusurakoitsijat ja -insinöörit, sekä valmistajat. Tutkielmassa esitetyt joustavuudet työmaalla osoittavat, kuinka tämä konteksti luo mahdollisuuksia innovaatiolle ja yksityiskohtien tarkastelulle, sekä vahvistaa rakennuksen ja taiteen välistä suhdetta. Luottamus yhteistyökumppaneiden välillä kehittyy työmaalla, ja yhteistyö ongelmanratkaisussa ja suunnittelutyössä luo yhteisön tunnetta ja rohkeutta kokeilla uusia tekniikoita. Arkkitehtuurin luomisprosessi pohjautuu usein henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja tottumuksiin. SANAA:n tapauksessa Nishizawa on vahvasti tuonut mukanaan pienoismallien roolin suunnittelutyökaluna, kun taas Sejima omaa filosofisia ideologioita liittyen tilaohjelmiin ja rakennuksen suhteeseen yhteiskuntamme kanssa. Yhteistyönsä kautta he ovat löytäneet yhteisiä tavoitteita ja kirkastaneet ajatuksiaan arkkitehtuurista sekä sen sisäisistä suhteista ihmisiin ja ympäristöömme. He ovat löytäneet merkityksiä rikkomalla olemassa olevia mielikuvia tilaohjelmien, rakenteiden ja rajojen rooleista. Yhtenä heidän yhteistyönsä vahvuuksista toimii heidän henkilökohtaiset tavoitteensa, ideologiansa ja metodinsa, jotka yhdessä rakentavat toisiaan.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Siitonen, Tuomas
Keywords
architecture, collaboration, SANAA, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Japanese construction culture, arkkitehtuuri, yhteistyö
Other note
Media files notes: Diagrams about the relationships of SANAA, their collaboration, context and ideas. Media rights: CC-BY-NC-ND 4.0
Citation