Designing a facility layout for motor production using lean principles

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-05-15
Department
Major/Subject
Production Engineering
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
IV + 85 + 6
Series
Abstract
The design of modern-day production systems is a complex task. Production should be both effective and efficient. This concerns both production management as well as shop-floor level activities. Wasteful activities lower efficiencies that result as a cost for a producer and a customer. Lean manufacturing ideologies and methods aim to mitigate waste in production systems. This thesis focuses on lean manufacturing and layout planning within a facility. Literature review in this thesis focuses on production system in general, lean production, and facilities planning. Facilities planning includes layout planning and layout planning methods. Layout planning techniques are applied on a case study to a facility that produces electric motors. A study on the facility is conducted and wasteful activities, such as excess movement and transportation, are analysed. Several layout alternatives are created using Muther’s systematic layout planning procedure. These layouts aim to mitigate worker movement and transportation to increase productivity. New layout alternatives were estimated to decrease overall required movement and transportation within the facility.

Nykyisten tuotantojärjestelmien suunnittelu on monimutkaista. Tuotannon tulisi olla tehokasta sekä suorituskykyistä, mikä liittyy tuotannonohjaukseen sekä tehtaan lattiatason toimintaan. Toimet, jotka luovat hukkaa, madaltavat tuotannon tehokkuutta, mikä koituu kustannukseksi tuottajalle sekä asiakkaalle. Lean-tuotannon ideologiat ja menetelmät pyrkivät vähentämään hukkaa tuotantojärjestelmissä. Tämä opinnäytetyö keskittyy lean-tuotantoon sekä tehtaan layout-suunnitteluun. Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus keskittyy yleisesti tuotantojärjestelmiin, lean-tuotantoon sekä laitossuunnitteluun. Laitossuunnittelu kattaa layout-suunnittelun ja layout-suunnitteluun liittyvät menetelmät. Layout-suunnittelutekniikoita sovelletaan esimerkkilaitokseen, joka tuottaa sähkömoottoreita. Työ sisältää tutkimuksen esimerkkilaitoksesta, jossa hukkaa tuottavia toimia, kuten ylimääräistä liikkumista sekä siirtämistä, analysoidaan. Työssä luodaan useita vaihtoehtoisia layout-ratkaisuja soveltaen Mutherin systematic layout planning -menetelmää. Nämä vaihtoehtoiset layout-ratkaisut pyrkivät vähentämään työntekijän liikettä sekä materiaalin kuljettamista, jotta tuottavuus kasvaisi. Uudet layout-ratkaisut arvioitiin madaltavan tarvittavaa liikkumista sekä kuljettamista laitoksessa.
Description
Supervisor
Partanen, Jouni
Thesis advisor
Kankaanpää, Heikki
Keywords
layout planning, lean, SLP, productivity, motor
Other note
Citation