Comparison of the pipe renovation methods during project planning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
82 + [27]
Series
Abstract
The starting point for this study was the interest of Suomen Talokeskus Oy to develop project planning of pipe renovations and comparison of pipe renovation methods. Different pipe renovation methods were introduced and compared in this master's thesis. On this basis a comparison chart of different pipe renovation methods was formed. Also a comparison tool was developed to support decision making in the project planning process. Different pipe renovation methods and decision making criteria with weight coefficients are introduced in the Excel-based comparison tool. The tool counts weighted scores for every method and the highest score corresponds to the best method with the selected criteria. The comparison tool is planned to be used together with the pipe renovation method chart, where the information of the methods and criteria for decision making are presented. Some proposals were introduced to develop the project planning process. In addition, a questionnaire for homeowners was planned as a part of this study. The questionnaire can be used during the project planning process of the pipe renovation. The aim of the questionnaire is to find out the perceptions of the homeowners and the renovation needs of the property. The questionnaire was also planned to support the decision making of the advocates of the housing company and of the project consult. From a technical point of view there isn't necessarily only one best and suitable pipe renovation method for each property but the targets of the housing company play an important role in the selection of the method. Therefore, it would be important to scale and set the targets for the project during the project planning process of the pipe renovation. It would also be important to include these targets to the bidding and contract making processes. In order to take the targets of the project into account in a larger scale, further development needs occur in competitive bidding processes and procedures of contract forms.

Tämän diplomityön lähtökohtana on Suomen Talokeskus Oy:n halu kehittää linjasaneerausten hankesuunnittelua sekä linjasaneerauksien vertailua hankesuunnitteluvaiheessa. Diplomityössä tutkittiin ja vertailtiin eri linjasaneerausvaihtoehtoja sekä muodostettiin linjasaneerausmenetelmistä vertailutaulukko. Työssä kehitettiin linjasaneerauksen hankesuunnittelun päätöksenteon tueksi myös vertailutyökalu. Excelillä toteutetussa vertailutyökalussa esitetään vaihtoehtoiset linjasaneerausmenetelmät sekä niiden valintaan vaikuttavat päätöksentekokriteerit painokertoimineen. Vertailutyökalu laskee painokertoimien mukaisesti painotetut pisteet kullekin linjasaneeraustavalle ja eniten pisteitä saanut menetelmä vastaa tällöin parhaiten valittuja kriteereitä. Vertailutyökalua on tarkoitus käyttää rinnan työssä laaditun linjasaneerausten vertailutaulukon avulla, jossa eri menetelmät ja päätöksenteon kriteerit on esitelty tiivistetysti. Diplomityössä laadittiin esitys hankesuunnittelun kehittämiseksi. Työn osana laadittiin myös hankesuunnitteluvaiheeseen taloyhtiön osakkaille suunnattu osakaskyselyn runko, jonka avulla voidaan selvittää osakkaiden näkemyksiä linjasaneeraukseen ja taloyhtiön remonttitarpeisiin liittyen. Osakaskysely palvelee hankesuunnitteluvaiheessa hallituksen tai mahdollisen putkiremonttityötyhmän sekä konsultin päätöksenteon tukena. Tiettyyn taloyhtiöön ei tekniseltä näkökannalta katsottuna ole välttämättä yhtä oikeaa linjasaneerausmenetelmää, vaan tärkeässä asemassa linjasaneerausmenetelmää valittaessa on myös taloyhtiön tavoitetila. Linjasaneerauksen hankesuunnittelussa olisikin tärkeää punnita taloyhtiön tavoitetilaa ja asettaa korjaushankkeelle tavoitteet. Nämä tavoitteet olisi tärkeä viedä kilpailuttamiseen ja korjaushankkeen sopimuksentekoon saakka. Jatkokehityksen aihetta voisikin olla linjasaneerausten urakkakilpailu- ja sopimusmenettelyn kehittämisessä, jotta hankkeen tavoitteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Saarinen, Jani
Keywords
pipe renovation, linjasaneeraus, project planning, putkiremontti, repair methods, hankesuunnittelu, life cycle examination, korjausmenetelmät, elinkaaritarkastelu
Other note
Citation