Osittelun käyttö rakennushankkeessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Kiinteistönpitotalous ja -tekniikka
Mcode
IA3004
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
79 + 6
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee osittelun käyttöä rakennushankkeissa. Työn tavoitteina oli määrittää erilaiset hankkeen osittelumenetelmät, selvittää miten rakennushankkeita käytännössä ositellaan tällä hetkellä sekä esittää suuntaviivoja hankkeen osittelumenetelmien käytön kehittämiseksi. Luvussa kaksi esitetään työn kirjallisuustutkimusosuus, jossa määritetään mitä ovat projektin osittelu sekä erilaiset rakennushankkeen osittelumenetelmät. Osittelun tarkoituksena on helpottaa projektin ohjaamista ja hallitsemista pilkkomalla projekti pienempiin osiin. Osittelu kuvaa myös sitä miten eri osat liittyvät toisiinsa. Raken-nusalan eri osittelumenetelmiä ovat osittelu vaiheisiin, osapuoliin, tehtäviin, hankintoihin, vastuualueisiin, suunnitelmapaketteihin ja avoimen rakentamisen mukaan sekä sijainnin mukainen, rakenteellinen, tuotannollinen ja kustannusten osittelu. Tyypillisesti yhdessä hankkeessa hyödynnetään useampaa osittelumenetelmää. Luvussa kolme esitetään tutkimusmetodit, tutkimusaineisto sekä haastattelututkimuksen tulokset. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina ja sitä varten haastateltiin yhdeksää rakennusalan kokenutta ammattilaista. Jokaisen haastateltavan kanssa käsiteltiin ainakin yhtä rakennushanketta, jossa haastateltava oli ollut mukana. Haastatteluissa selvisi, että lukuun ottamatta suunnitelmapaketteja ja avointa rakentamista, kaikkia muita osittelumenetelmiä käytetään rakennushankkeissa paljon. Haastatteluissa selvitettiin myös miten hankkeen ominaispiirteet vaikuttavat hankkeen ositteluun. Luvussa neljä esitetään kirjallisuustutkimuksen ja haastattelujen pohjalta luotu muistilista. Muistilistan tarkoituksena on tehostaa osittelumenetelmien käyttöä hankkeissa. Muistilistassa nostetaan esiin seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon hanketta ositeltaessa. Johtopäätöksinä esitetään, että hankkeita pitäisi ositella enemmän koko hankkeen näkökulmasta, jotta osittelusta olisi enemmän hyötyjä ja hankkeita voitaisiin toteuttaa tehokkaammin ja laadukkaammin. Opetuksessa pitäisi myös yhtenäistää käsitteistöä, jotta osittelu ei olisi terminä epäselvä. Lisäksi tietoa suunnitelmapakettien ja avoimen rakentamisen osalta pitäisi lisätä, jotta niitä osattaisiin hyödyntää hankkeissa enemmän.

This master thesis deals with work breakdown structure in construction projects. The aim of this thesis was to define different work breakdown structure techniques, to find out how work breakdown structure is used in construction projects nowadays and to give guidelines how to improve the usage of work breakdown structure techniques. Chapter two covers the literary research. Work breakdown structure is a vital part of project management and its purpose is to facilitate controlling the project by dividing the project into smaller parts. Work breakdown structure also describes how the parts are integrated. There are several different work breakdown structure techniques in the construction industry. Usually several of them are applied in a single project. The research method, data and results of the interview study are represented in chapter three. Nine experts in construction industry were interviewed exploiting the theme interview -method. At least one project, in which the interviewee had been involved, was handled with every interviewee. It was revealed that all work breakdown structure techniques except design packages and open building are used in construction projects a lot. It was also found out in the interviews how project’s characteristics affect the work breakdown structure. Chapter four includes the checklist, which is based on literary research and theme interviews. The purpose of the checklist is to improve the usage of work breakdown structure techniques in construction projects. The checklist highlights points, which should be considered while the work breakdown structure of the project is made. As a conclusion the work breakdown structure of the project should be done in the point of view of the whole project. Hence work breakdown structure would be more useful and the projects would be carried out more efficiently and with higher quality. In education the terminology should be unified so that work breakdown structure as a term would not be unclear. Additionally knowledge of design packages and open building should be increased in order to expand their usage.
Description
Supervisor
Koskela, Lauri
Thesis advisor
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
osittelu, projektinhallinta, rakentaminen, rakennushanke
Other note
Citation