Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää sähköisessä kuluttajatavarakaupassa toimivien mikroyrittäjien liiketoimintamalleja mukaan lukien palvelukonsepti, ansaintalogiikka, arvoverkosto ja monikanavaisuus. Palvelukonseptin osalta selvitettiin erityisesti tuotevalikoiman sopivuutta verkkokauppaan, yhtenä erityistapauksena elintarvikemyynnin logistiset haasteet. Ansaintalogiikan osalta kartoitettiin muun muassa eri työvaiheiden vaatimia henkilöresursseja ja uusasiakashankintaa. Arvoverkostosta pyrittiin lisäämään ymmärrystä erityisesti raha- ja tavaravirtojen liikkumiseen liittyvistä kumppaneista. Lisäksi selvitettiin mitä muita kanavia kautta yrittäjät palvelevat asiakkaitaan. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielman teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin eri teoreettisia malleja koskien mikroyrittäjyyttä, sähköistä kauppaa, liiketoimintamalleja ja monikanavaisuutta. Näistä malleista koottiin tutkielmalle teoreettinen viitekehys. Empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena jonka aineisto kerättiin haastattelemalla mikroyrittäjiä jotka myyvät fyysisiä tavaroita verkkokaupan välityksellä. Teemahaastatteluista on koottu kuusi tapauskuvausta sekä teemoittelemalla tehty analyysi. Keskeiset tutkimustulokset Keskeisin havainto palvelukonseptin osalta oli, että useimmat haastatellut yritykset keskittyivät joko melko kapeaan asiakassegmenttiin tai tiettyyn erikoistuneeseen tarpeeseen. Ansaintalogiikassa selkein havainto koski hakukoneiden keskeisyyttä uusasiakashankinnassa. Haastateltujen mikroyritysten arvoverkostossa tärkeässä osassa olivat suurempien yritysten tarjoamat verkkokauppa-, logistiikka- ja maksujen välityspalvelut. Logistiikka oli keskeinen haaste erityisesti ruokamyynnissä. Varsinkin kapeaan asiakassegmenttiin erikoistuneet yrittäjät pyrkivät palvelemaan omaa segmenttiään useita eri kanavia pitkin.
Description
Keywords
sähköinen kauppa, liiketoimintamalli, mikroyritys, kuluttajatavarakauppa, monikanavainen
Other note
Citation