Management of physical electricity portfolio

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Sähköverkot
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 65
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli selvittää fyysisen sähkösalkun omaavien yritysten sähkökaupankäyntiin liittyviä riskejä yleisesti. Tarkoituksena oli perehtyä tarkemmin määräriskiin sekä selvittää miten sitä voitaisiin mitata. Keinoja, joilla sitä vastaan voidaan suojautua, tulee myös tarkastella. Yritysten sähköliiketoimintaan liittyy paljon riskejä. Määräriski on niistä yksi merkittävä. Yrityksen sähkön käytöstä voidaan rakentaa malli, jonka avulla voidaan simuloida määräriskiä. Sopivan mallin rakentaminen ja parametroiminen vaatii kohtalaisen paljon työtä. Käytettävän prosessin antamia tuloksia tulee testata, jotta niihin voidaan luottaa. Simuloinnin tuloksista saadaan erityyppisten riskimittareiden avulla laskettua yrityksen riskipolitiikan määrittelemät tunnusluvut. Pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin johdannaistuotteilla ei pystytä suojautumaan määräriskiä vastaan kovinkaan hyvin. Mikäli ulkolämpötilalla on vaikutusta yrityksen sähkön tarpeeseen soveltuvat sääjohdannaiset hyvin määräriskiltä suojautumiseen. Seuraavassa on työhön liittyviä kehitystarpeita: Määräriskin määrittämiseen käytettävää simulointiprosessia pitäisi tarkastella syvällisemmin ja etsiä prosessikombinaatioita, joilla voitaisiin simuloida erityyppisten sähkön käyttäjien määräriskiä. Sääjohdannaisten eri variaatioiden sopivuutta määräriskiltä suojautumiseen tulisi myös tarkastella.
Description
Supervisor
Hirvonen, Ritva
Thesis advisor
Vaitomaa, Janne
Keywords
electricity market, sähkömarkkinat, portfolio management, salkunhallinta, physical portfolio, fyysinen sähkösalkku, volume risk, määräriski
Other note
Citation