Increasing the market power of a vertical software firm: A strategic partnering approach

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Ohjelmistoliiketoiminta
Mcode
T-128
Degree programme
Language
en
Pages
126
Series
Abstract
Ohjelmistoliiketoiminta on kasvanut merkittäväksi osaksi globaalia taloutta. Tärkeäksi osaksi ohjelmistoliiketoimintaa on muodostumassa vertikaalinen ohjelmistoliiketoiminta, jossa ohjelmisto on räätälöity vastaamaan tietyn toimialan tarpeita. Vertikaaliset ohjelmistomarkkinat tarjoavat ohjelmistoyrityksille houkuttelevia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tapoja kasvattaa kansainvälisesti orientoituneen vertikaalisen ohjelmistoyrityksen markkinavoimaa hyödyntämällä strategisia kumppanuuksia. Aiempi kirjallisuus vertikaalisesta ohjelmistoliiketoiminnasta on rajallista. Markkinavoimaa on kuitenkin tutkittu taloustieteilijöiden toimesta laajasti ja strategisten kumppanuuksien merkitys nykypäivän verkostoituneessa taloudessa on noteerattu. Kun nämä alueet yhdistetään ja asiaa tarkastellaan strategisen johtamisen näkökulmasta, saadaan aikaan uniikki, lähes tutkimaton ja kiehtova tutkimusalue. Tutkimuksessa markkinavoima on jaettu koostuvaksi kolmesta komponentista: (1) uusien tulokkaiden markkinoille tulon esteistä, (2) vertikaalisen ohjelmistoyrityksen markkinaosuudesta ja (3) vertikaalisen ohjelmistoyrityksen neuvotteluasemasta. Tutkimus käyttää laadullista lähestymistapaa, ankkuroitua teoriaa ja teemahaastatteluita selvittääkseen tapoja hyödyntää strategisia kumppanuuksia markkinavoiman komponenttien merkittävyyden kasvattamisessa. Tutkimus käsittää 12 haastattelua kuudesta vertikaalisesta ohjelmistoyrityksestä. Tutkimustuloksien mukaan strategisilla kumppanuuksilla on merkittävä rooli täydentävien resurssien ja kompetenssien toimittamisessa, nykyisen resurssipohjan laajentamisessa vastaamaan muuttuvia olosuhteita, operaatioiden kustannustehokkaassa laajentamisessa, ydinosaamiseen keskittymisessä, lisääntyneen legitimiteetin hankkimisessa, uusasiakashankinnassa ja kriittisen massan saavuttamisessa. Tutkimustulokset painottavat myös toimialaspesifisen tiedon merkitystä ja sen seuraamuksia vertikaalisessa ohjelmistoliiketoiminnassa. Tutkimusasetelmaa voidaan uudelleen käyttää lisätutkimuksissa valitsemalla strategisten kumppanuuksien sijasta toisen lähestymistavan, esimerkiksi markkinoinnin, tai tarkastelemalla markkinavoimaan vaikuttavia tekijöitä konsernitasolla.
Description
Supervisor
Kontio, Jyrki
Thesis advisor
Ahokas, Mika
Keywords
vertical software firm, vertikaalinen ohjelmistoyritys, strategic management, strateginen johtaminen, market power, markkinavoima, strategic partnerships, strategiset kumppanuudet, vertical software business, vertikaalinen ohjelmistoliiketoiminta
Other note
Citation