Improving the sense of virtual community on an existing discussion forum

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
(7+) 81
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli pyrkiä parantamaan virtuaalisen yhteisöllisyyden tunnetta olemassa olevalla keskustelufoorumilla. Hypoteesina oli, että virtuaalisen yhteisöllisyyden tunne paranisi ottamalla käyttäjät mukaan suunnitteluprosessiin ja antamalla käyttäjille heidän toivomiansa toimintoja. Käyttäjien tarpeiden selvittämiseksi käytettiin aiempia raportteja, havainnointia, kyselyitä ja foorumin vierailijatietoja. Näiden lisäksi etsittiin muita kehitysideoita vertaamalla tarkasteltavana olevaa foorumia muihin verkkoyhteisöihin. Selvityksen pohjalta valittiin, suunniteltiin ja toteutettiin joukko muutoksia. Tehdyistä muutoksista tiedotettiin käyttäjille, jotta he olisivat tietoisia uusista toiminnoista ja osaisivat alkaa käyttää niitä. Käyttäjiltä pyydettiin palautetta tehdyistä muutoksista, kerättyjä vierailijatietoja analysoitiin ja joitakin uusia havaintoja tehtiin. Tutkimuksen lopussa käyttäjät käyttivät suurinta osaa toivomistaan toiminnoista ja he olivat pääasiassa tyytyväisiä toteutettuihin muutoksiin. Käyttäjät kokivat foorumin olevan menossa oikeaan suuntaan. Tämän diplomityön alkaessa foorumi ei vielä vaikuttanut olevan aito verkkoyhteisö. Diplomityön loppuessa foorumi ei edelleenkään ollut aito verkkoyhteisö, mutta käyttäjät kokivat foorumin olevan lähellä aitoa verkkoyhteisöä. Saatujen tulosten perusteella koettu virtuaalisen yhteisöllisyyden tunne vaikutti parantuneen, joten tämän diplomityön tavoite toteutui. Tämän diplomityön tuloksia voi soveltaa myös muihin verkkoyhteisöihin. Diplomityössä esitetty kirjallisuus tukee sitä tulosta, että foorumi ei ollut vielä kehittynyt yhteisöksi, mutta että tarvittavat elementit virtuaalisen yhteisöllisyyden tunteen muodostamiseksi kuitenkin löytyivät foorumilta.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Lehtinen, Marjo
Keywords
online community, verkkoyhteisö, sense of virtual community, virtuaalisen yhteisöllisyyden tunne
Other note
Citation