Tiedolla johtamisen kojelautojen määrittely ja implementointi sairaalaorganisaatiossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
fi
Pages
73 + 7
Series
Abstract
Tietojohtaminen terveydenhuollossa on jatkuvasti kasvava ala. Päätöksiä pyritään yhä enenevissä määrin tekemään tietoon ja dataan pohjautuen ja näin ollen sekä tehostamaan, että lisäämään terveydenhuollon vaikuttavuutta. Osa tietojohtamista on kojelaudat, jotka ovat tietoa eri lähteistä yhteen kokoavia raportteja. Ne helpottavat tiedon jakamista sekä käyttämistä tarjoilemalla sen valmiiksi prosessoidussa muodossa loppukäyttäjille. Tämä tutkimus keskittyy kojelautojen kehitykseen ja käyttöön suomalaisessa sairaalaorganisaatiossa. Erityisesti keskitytään kojelautojen määrittelyprosessiin, sekä sen parhaisiin toimintatapoihin. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksen, sekä haastattelujen pohjalta. Kirjallisuuskatsauksessa esitetään aikaisemmin tehty tutkimus terveydenhuollon tietojohtamiseen, sekä kojelautojen kehityksen parhaisiin toimintatapoihin liittyen. Haastatteluissa on keskitytty yhden tutkittavan organisaation, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan, kojelautojen määrittelyprosessiin, sekä kojelautojen tulevaan käyttöön. Tämän lisäksi on haastateltu myös kahta muuta organisaatiota heidän toimintatavoistaan. Tutkimustuloksena on prosessimalli menneestä määrittelyprosessista, sekä vertailuorganisaatioiden vastaavista prosesseista. Tämän lisäksi on kuvattu määrittelyprosessin suurimmat haasteet ja onnistumiset. Suurimpia haasteita on ollut tekninen toteutus ja sen kesto, sekä projektin ulkoiset tekijät kuten korona. Tämän lisäksi tutkittiin kojelautojen tulevaisuuden käyttöä sekä niiden hyötyjen varmistamista ja annettiin käytännönohjeita tulevaisuutta varten.

Data-driven decision making in healthcare is an area of growth as it is used to further optimize the use of resources. It is also seen as a way to increase the effectiveness of medicine. Part of data-driven decision making are dashboards which gather data from different sources into an easily adjustable form. They are a way of simplifying sharing data across an organization. This study focuses on the development and use of dashboards in a Finnish hospital environment. Especially it focuses on the definition process of dashboard creation and the best practices within it. The research has been conducted through a literature review focusing on data-driven decision making within healthcare and the best practices of dashboard creation. The second part was done through interviews of a case organization, Tays central hospital, and focuses on their past dashboard creation process. On top of this, two other organizations were interviewed on their similar processes. As the result of this study a process model of the past dashboard creation process within the case organization was created. Also, the biggest challenges and successes during the process have been identified and described. The biggest challenges were related to the technical development and things outside the project scope such as covid-19 pandemic and its repercussions. The future use and enduring their usefulness within the organization was also studied and practical recommendations given at the end.
Description
Thesis advisor
Torkki, Paulus
Halme, Merja
Keywords
kojelauta, tietojohtaminen terveydenhuollossa, määrittelyprosessi, vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto
Other note
Citation