Arkkikaava -- vaatteellinen osayksikkö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Design
Language
fi
Pages
100 + 4
Series
Abstract
Tämä taiteen maisterin opinnäytetyö syventyy vaatteen kaavoitusperusteiden uudelleen hahmotteluun henkilökohtaisen suunnittelumetodologian etsimisen kautta. Tavoitteena on arvioida uudelleen vaatekaavallisten elementtien käyttöä suunnittelun apuvälineinä sekä niiden suhdetta vaatteen hahmottamiseen suunnittelijan näkökulmasta tarkasteltuna. Lähtökohdaksi työlle muodostuu konventionaalisten kaavasysteemien kompleksisen sääntökehikön leikittelevä haastaminen esittämällä vaihtoehtoinen menetelmä vaatteen muodostamiseksi. Vastapainoksi näille peruskaavallisille järjestelmille tarjotaan työn praktisen tutkimuksen kautta löytynyt leikkuu- ja kaavanmuodostusmenetelmä sekä tämän ympärille kehittynyttä muotoilusäännöstöä. Niistä muodostuva järjestelmä esittää vaihtoehtoisen lähestymisen vaatteen kaavoitus- ja leikkuuprosessiin pelkistämällä moniosaisten kaavakompleksien työlästä kaavoitus- ja leikkuuprosessia tiivistämällä vaatteen erilaisia toimintoja yksinkertaistetuiksi, monitoimiviksi kaavayksiköiksi.  Työprosessia ohjailee praktiikkakeskeinen tutkimus, jossa hahmotellaan näiden kaavayksiköiden mahdollisia muodostustapoja. Prosessin perustavana ohjenuorana toimii zero waste fashion -leikkuu- ja -kaavoitusperiaate, jonka pohjalta työn metodologiaa lähdetään hahmottelemaan.  Osa –A_ esittelee erilaisia vaatteen muodostamisen tapoja poimien esimerkkejä teollisuudessakin pitkälti hyödynnettävän länsimaisen vaatekaavan hahmottelutavoista, esiteollisen vaatteen muodostusmenetelmistä sekä abstraktimman tasomuodon käyttämisestä vaatteen lähtökohtana. Tämä osio pyrkii avaamaan vaatteen kaavoittamisen erilaisia lähestymistapoja kiinnittäen huomiota niissä hyödynnettävien tasokappaleiden muodostamiseen sekä niiden käyttötapoihin vaatteen rakentamisessa. Se toimii myös viitoittavana aiheanalyysina esitellen työn 'kieliopin' perusteet, johon praktinen osio menetelmissään syventyy. Praktiseen tutkimukseen ja sen havaintojen erittelyyn keskittyvä osa –B_ jäsentelee työkohtaisen suunnittelumetodologian systeemimäisenä kokonaisuutena sekä avaa siihen johtanutta kokeilu–havainto -prosessia. Arkkikaava, työssä syntynyt rakennuspalikka ja vaatteellinen osayksikkö kulminoi sisäänsä prosessissa tehdyt havainnot ja löydökset. Näiden suorakulmaisten kaavayksiöiden leikkuutavat ja transformaatiosäännöstöt muodostavat lopulta tavoitellun, järjestelmällisyyttä pohjustavan sääntökehikon.  Metodologian käytön havainnollistamiseksi esitellään toteutettu esimerkkimallisto, jossa arkkikaavasysteemiä on hyödynnetty.
Description
Supervisor
Ervamaa, Anna
Thesis advisor
Liimatainen, Matti
Keywords
zero waste fashion, design tool, practice based, methodology, experimental pattern cutting, pre-industrial pattern cutting
Other note
Citation