Modeling Hybrid Software Development Methods in Large Organizations: Reusing Method Knowledge

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
(8) + 72 s. + liitt.
Series
Abstract
Tässä diplomityössä muodostetaan mallinnuskieli hybrideille ohjelmistokehitysmenetelmille. Mallinnuskielen tavoitteena on tukea ohjelmistokehitysmenetelmien kommunikointia ja ymmärtämistä, jotta ne olisivat siirrettävissä esimerkkiorganisaation sisällä. Hybridit ohjelmistokehitysmenetelmät ovat tasapainotettuja yhdistelmiä ketteristä ja perinteisistä ohjelmistokehitysmenetelmistä. Työssä kehitettävä konseptuaalinen viitekehys määrittää, että ne koostuvat projektin elinkaarista, prosesseista ja käytännöistä. Ne pohjautuvat arvoihin ja periaatteisiin, jotka määräävät millainen projektin elinkaari on sekä millaisia prosesseja ja käytäntöjä valitaan käyttöön sekä millainen tasapaino prosessien ja käytäntöjen välillä vallitsee. Viitekehystä sekä esimerkkiorganisaatiossa tehtyä sidosryhmäanalyysiä käytetään mallinnuskielen luomiseen. Vaikka työ tehdään esimerkkiorganisaation kontekstissa, voidaan tuloksia käyttää myös muissa isoissa organisaatioissa. Työssä valittu lähestymistapa yhdistää Rummler-Brache mallinnuskielen, jota käytetään usein perinteisten ohjelmistoprosessien mallintamiseen sekä organisaation suunnittelumallit, joita käytetään mallintamaan ketterän ohjelmistokehityksen käytäntöjä. Työssä tehty validointi osoittaa, että muodostettu mallinnuskieli on osittain soveltuva hybridien ohjelmistokehitysmenetelmien mallintamiseen. Työn todellinen arvo on kuitenkin se, että se antaa viitteitä ominaisuuksista, joita tällaisen mallinnuskielen tulisi sisältää. Työssä havaitaan esimerkiksi, että organisaation suunnittelumallien ja perinteisten prosessikaavioiden yhdistäminen on toimiva tapa mallintaa hybridejä ohjelmistokehitysmenetelmiä kokonaisuutena.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Kähkönen, Tuomo
Keywords
process modeling, prosessien mallintaminen, agile software development, ketterä ohjelmistokehitys, organizational patterns, organisaation suunnittelumallit, Rummler-Brache, Rummler-Brache
Other note
Citation