Gendered perceptions of design on smartphones - A study of designing appealing smartphones for women

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
en
Pages
115
Series
Abstract
Smartphones are expected to replace feature phones in the developed markets. Men are adopting them faster than women and that creates a market opportunity for companies that succeed in offering products that appeal to women. However, there is little research done on how to do that, as gender is typically a neglected topic in user-centered product design with the aim of accomplishing a "design for all" philosophy. Still, there is evidence that women feel that most consumer electronics companies fail in creating appealing products to them. This study investigates how to design appealing smartphones for women. That is accomplished by studying the differences between men and women, role of gender in product design, gendered perceptions of smartphone appeal, and women as users of technology and smartphones in particular. The research method is qualitative and the empirical data is gathered by interviewing consumers, and professionals working in smartphone design and development. A preliminary study investigates consumers' gendered perceptions of smartphone design appeal and a main study tries to reveal what is the current role of gender in smartphone design and what kind of knowledge the experts working in a smartphone company have formed on women through their work. During the research, factors that may lead to smartphones that appeal more to men than to women were identified and practical recommendations on how to fix that are presented. It is not necessary to tailor smartphones specifically to female users, but to make sure that the design is universal, personal, holistic, simple, meaningful and adaptive. To support the design work, it is recommended that the teams designing and developing the smartphones are diverse by gender or at least educated on gendered preferences and needs. In addition it is important to use gender-balanced testing groups with varying technical competences and to always analyse user research results by gender and to report any found gendered differences. Designing products that are successfully perceived as gender-neutral does not mean that gender of users should be ignored. On the contrary, it requires making sure that the products meet the needs and wishes of both men and women.

Älypuhelinten odotetaan korvaavan peruspuhelimet erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Miehet ovat siirtyneet naisia nopeammin älypuhelinkäyttäjiksi, joten naiset muodostavat kiinnostavan kuluttajaryhmän valmistajille, jotka onnistuvat tarjoamaan naisiin vetoavia älypuhelimia. Julkaistua tutkimustietoa miten suunnitella naisille löytyy kuitenkin vain vähän, sillä sukupuolta ei yleensä erikseen huomioida käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa, Tämä työ tutkii kuinka suunnitella naisiin vetoavia älypuhelimia: Vastauksia etsitään tutkimalla miesten ja naisten välisiä eroja, sukupuolen asemaa tuotesuunnittelussa, sukupuolittuneita käsityksiä älypuhelinsuunnittelun vetoavuudesta sekä naisia teknologian ja erityisesti älypuhelinten käyttäjinä. Tutkimus on laadullista ja empiria-aineisto kerätään haastattelujen avulla, Esitutkimuksessa kartoitetaan kuluttajien käsityksiä älypuhelinsuunnittelun sukupuolittuneesta vetoavuudesta ja päätutkimuksessa selvitetään, millainen rooli sukupuolella on tällä hetkellä älypuhelinsuunnittelussa ja minkälaista tämän tutkimuksen kannalta hyödyllistä tietoa asiantuntijat, jotka kehittävät ja suunnittelevat älypuhelimia, ovat muodostaneet työnsä kautta naisista. Tutkimuksen edetessä pystyttiin löytämään tekijöitä, jotka saattavat johtaa älypuhelimiin, jotka vetoavat enemmän miehiin kuin naisiin, ja käytännön suosituksia, joilla tilannetta voi parantaa. Tulokset osoittavat, ettei ole tarpeen räätälöidä älypuhelimia naiskäyttäjiä varten, mutta on varmistettava, että suunnittelu noudattaa universaaliuden, henkilökohtaisuuden, holistisuuden, yksinkertaisuuden, merkityksellisyyden sekä joustavuuden periaatteita, Suunnitteluton tueksi suositellaan tiimejä, joissa on molempia sukupuolia edustettuina tai että tiimit vähintään ovat tietoisia sukupuolittuneista mieltymyksistä ja tarpeista. Lisäksi on tärkeää, että käyttäjätestaukseen osallistetaan tasaisesti naisia ja miehiä, ja että tulokset tarkistetaan myös sukupuolen mukaan ja mahdolliset sukupuolittuneet löydökset raportoidaan. Sukupuolineutraalien tuotteiden suunnittelu ei tarkoita sitä, että sukupuoli pitäisi jättää huomiotta - päinvastoin se edellyttää, että sekä miesten että naisten tarpeiden ja toiveiden täyttyminen tietoisesti varmistetaan.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Parviainen, Leena
Keywords
gender, sukupuoli, user-centered product design, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, user interface design, käyttöliittymäsuunnittelu, industrial design, muotoilu, organizational gender balance, organisatorinen sukupuolijakauma, smartphones, älypuhelimet, women, naiset, design research, suunnittelu-tutkimus
Other note
Citation