Public procurement of machine-tools

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
104
Series
Abstract
This study explains first the background and objectives of the procurement legislation. Procurement legislation is based on the EC procurement directives, which are implemented into the national legislation. EC's goal has been to create internal markets in EU, to promote social and economic development. Procurement legislation has been established to support these efforts, as well as to rationalize use of public funds. Public procurement must be used by e.g. state authorities, state enterprises and public organizations. These must put their acquisition out to tender, if acquisition exceeds thresholds. Procurement law defines nine different procurement methods. Of these, the most commonly used is open procedure. In public procurement notice is published in the HILMA-system. Depending on the method of procurement procedures, the offer request may be published on the Internet. In public procurement there is difference between suppliers and offers. When making decisions in public procurement first must be check, that suppliers fulfil minimum requirements. Then offers from accepted suppliers will be checked. If an offer doesn't fulfil minimum requirements, then it must be rejected. After this is comparing those offers, which has fulfilled minimum requirements. From these offers winner of bidding competition will be chosen. In public procurement there is opportunity to appeal to the Market Court. The Market Court may order the entity to correct procedures. If this is not possible to judge the Market of the contracting entity to pay a compensatory payment to the appellant, if that would be likely to win correctly carried out procurement.

Tutkimus käsittelee hankintalakia ja sen soveltamista julkisissa työstökonehankinnoissa. Tutkimuksessa on ensiksi selvitetty lainsäädännön taustoja ja tavoitteita. Hankintalainsäädäntö perustuu EY:n hankintadirektiiveihin, jotka on saatettu kansallisella lainsäädännöllä voimaan. EY:n tavoitteena on ollut luoda EU:n alueelle toimivat sisämarkkinat, edistämään alueen sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Hankintalainsäädännöllä on pyritty tukemaan näitä pyrkimyksiä, sekä myös tehostamaan julkisten varojen käyttöä. Hankintalainalaisia hankintayksiköitä ovat mm. valtion ja kunnan viranomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset. Näiden tulee kilpailuttaa hankinnat hankintalain mukaisia menetelmiä käyttäen, mikäli ne ylittävät hankintalaissa säädetyt kynnysarvot. Hankintalaissa määritellään yhdeksän erilaista menettelytapaa, joita voidaan käyttää hankintamenettelyssä. Näistä yleisimmin käytetty on avoin menettely. Hankintalain alaisissa hankinnoissa on ilmoitusvelvollisuus. Hankinnoista on julkaistava hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä. Riippuen hankintamenettelytavasta, myös tarjouspyyntö voidaan julkaista Internetissä. Tarjouspyyntö on hankinnan tärkein asiakirja. Tarjouspyynnössä määritetään hankinnan kohde tarkasti ja ilmoitetaan valintaperusteet. Julkisissa hankinnoissa on tehty rajanveto tarjoajien ja tarjousten välille. Hankinnoista päätettäessä, ensin tarkistetaan tarjoajien kelpoisuus. Hyväksyttyjen tarjoajien tarjoukset tarkistetaan. Tarjouspyynnön vastaiset hylätään. Tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista suoritetaan vertailu ja valitaan tarjouskilpailun voittaja. Julkisista hankinnoista on asianosaisilla mahdollisuus valittaa markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus voi velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voi markkinaoikeus tuomita hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun valittajalle, mikäli tämä olisi todennäköisesti voittanut virheettömästi suoritetun kilpailutuksen.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kyrenius, Pekka
Keywords
public procurement, julkinen hankinta, procurement legislation, julkinen kilpailutus, hankintalaki
Other note
Citation