Perspectives on strategic investment decision-making process and pre-decision controls’ effect on rationality: Cross-sectional field study in large Nordic companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
en
Pages
70 + 2
Series
Abstract
This study examines the design of investment decision-making processes in large Nordic companies and the linkages between pre-decision controls and theories of bounded rationality. Investment projects are some of the most complex processes in large companies and strategic investments have significant effect on companies’ financial performance. Pre-decision controls are implemented to guide the decision-making process into desired direction. This research centralizes around the theories of bounded rationality and presents the limitations in decision-making rationality as a risk that pre-decision controls are designed to mitigate. Prior management accounting literature on pre-decision controls is available, but implementation of control systems in different circumstances still requires further research. As a qualitative cross-sectional field study, this research uses interviews as a main method for collecting evidence. Five managers from large Nordic companies have been interviewed during the research. As it is less bound to the studied context, cross-sectional field study can be used for discovering recurring themes in different environments. For the best knowledge of the researcher, this is the first study to use cross-sectional interviews to perform a walkthrough of investment decision-making process and discuss the linkages between pre-decision controls and the theories of bounded rationality. This study contributes to literature by extending the discussion around investment decision-making rationality and opens new directions for future research by providing viewpoints for concepts such as financial analysis, managerial judgement, and the social structures around an investment project. By using direct evidence of managers’ perceptions of pre-decision controls and the investment decision-making process, the conducted research provides new insight into organizational investment decision-making and the processes designed to support it. Findings of this study show how investment decision-making processes follow similar overall structure but can take different forms based on the context. Company culture and complexity of investments are identified to affect the design of the process. Numerous pre-decision controls are used in all of the studied companies and the managers find them useful in increasing comparability and accuracy of investment evaluation. Financial analysis is found useful tool for analysing and summarizing investment opportunities, even when the accuracy of accounting numbers cannot be fully trusted due to decision-making uncertainty. Creation of a formal business case and decision-making hierarchy are found to be critical for limiting bounded rationality, as understanding of investments can vary significantly in different levels of an organization. Overall, structured decision-making process is essential for managing large companies’ resources and enabling organizational communication and learning, which furthermore mitigate the effects of bounded rationality.

Tämä tutkimus tarkastelee investointipäätöksentekoprosesseja suurissa pohjoismaalaisissa yrityksissä sekä linkkejä päätöstä edeltävien kontrollien sekä rajoittuneen rationaalisuuden teorioiden välillä. Investointiprojektit ovat yksiä yritysten monimutkaisimmista prosesseista ja strategisilla investoinneilla on merkittävä vaikutus yritysten taloudelliseen asemaan. Päätöstä edeltäviä kontrolleja implementoidaan ohjaamaan päätöksentekoprosessia haluttuun suuntaan. Tämä tutkimus keskittyy rajoittuneen rationaalisuuden teorioihin ja esittää nämä rajoitteet riskinä, jota päätöstä edeltävät kontrollit on luotu lievittämään. Aikaisempaa laskentatoimen kirjallisuutta päätöstä edeltävistä kontrolleista on olemassa, mutta kontrollien käyttöönotto erilaisissa tilanteissa kaipaa vielä lisää tutkimista. Tässä laadullisessa kenttätutkimuksessa on kerätty aineistoa haastattelemalla viittä johtajaa suurista pohjoismaalaisista yrityksistä. Kenttätutkimus ei ole yhtä sidonnainen tutkittavaan kontekstiin kuin case-tutkimus ja näin ollen sitä voidaan käyttää toistuvien ilmiöiden tunnistamiseen erilaisissa ympäristöissä. Tutkijan parhaan tiedon mukaan tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa tehdään haastatteluja eri yrityksissä investointipäätöksentekoprosessin läpikäyntiin ja tarkastellaan linkkejä päätöstä edeltävien kontrollien sekä rajoittuneen rationaalisuuden teorioiden välillä. Tämän tutkimuksen kontribuutio kirjallisuudelle on tutkimusaineistossa, jolla se jatkaa keskustelua rationaalisuudesta investointipäätöksenteossa ja avaa tutkimuksille uusia suuntia tarjoamalla näkökulmia esimerkiksi taloudelliseen analyysiin, johdon harkintaan sekä investointiprojektien sosiaalisiin rakenteisiin. Tutkimusaineisto sisältää johtajien suoria näkökulmia päätöksentekoa edeltäviin kontrolleihin sekä investointipäätöksentekoprosessiin. Tutkimuksen löydökset näyttävät kuinka investointipäätöksentekoprosessit seuraavat samankaltaista ylätason rakennetta, mutta sisältävät eroavaisuuksia kontekstista riippuen. Yrityksen kulttuuri ja investointien monimutkaisuus vaikuttavat prosessiin. Kaikissa tutkituissa yrityksissä on käytössä lukuisia kontrolleja, ja johtajat kokevat ne hyödyllisiksi lisäämään vertailtavuutta sekä tarkkuutta investointeja arvioitaessa. Taloudellinen analyysi nähdään hyödylliseksi investointien arvioinnissa ja tiivistämisessä, vaikka lukujen tarkkuuteen ei aina voidakaan täysin luottaa investoinnin epävarmuuden kasvaessa. Virallisen investointiesityksen luominen sekä päätöksentekohierarkia koetaan tärkeiksi rajoittuneen rationaalisuuden hallitsemiseksi, sillä investoinnit saatetaan usein nähdä eri tavoin yrityksen eri tasoilla. Selkeä päätöksentekoprosessi on ratkaisevaa yrityksen resurssien hallinnassa sekä organisationaalisen oppimisen ja kommunikaation lisäämisessä, mitkä taas ovat tärkeitä tekijöitä rajoittuneen rationaalisuuden hallinnassa.
Description
Thesis advisor
Huikku, Jari
Keywords
Investment appraisal, Pre-decision control, Bounded rationality, Capital budgeting
Other note
Citation