Tie- ja katuvalaistuksen valaistusteknilliset laadunvarmistusmittaukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-16
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
133
Series
Abstract
Valaistusalan yleinen muutostila ja valaistusurakoinnin ominaispiirteet lisäävät tie- ja katuvalaistushankkeiden loppulaadunvarmistuksen tarvetta. Tie- ja katuvalaistuksen laadunvarmistusmenetelmiä on käytössä erilaisia, mutta ne mielletään hankaliksi ja kalliiksi, eikä niitä ole tehty kuin suurimpien hankkeiden yhteydessä. Erilaisten menetelmien käyttö tekee mittaustuloksista moniselitteisiä ja niiden keskinäisestä vertailusta hankalaa. Yksinkertainen ja nopea mittausmenetelmä laskisi laadunvarmistuksen kustannuksia ja tekisi siitä houkuttelevampaa myös pienempien hankkeiden yhteydessä. Tässä diplomityössä kehitettiin parannettu tie- ja katuvalaistuksen laadunvarmistusmenetelmä, jonka avulla voidaan todeta uuden tie- tai katuvalaistuskohteen vaatimustenmukaisuus sekä paikantaa mahdollinen asennusvirhe. Parannettu menetelmä on nopea ja yksinkertainen, mikä mahdollistaa valaistuksen laadunvarmistuksen myös pienempien hankkeiden yhteydessä. Työn lopputuloksena saatiin yksityiskohtainen toimintaohje, jossa kerrotaan, miten tie- ja katuvalaistuksen laadunvarmistusmittaukset suoritetaan ja miten mittaustulokset analysoidaan. Laadunvarmistusmittaukset suoritetaan valaistusvoimakkuusmittauksin. Tie- ja katuvalaistuksen laadunvarmistuksen tämän hetkistä tilannetta kartoitettiin julkisille valaistustoimijoille suunnatulla kyselyllä sekä tie- ja katuvalaistuksen asiantuntijahaastatteluin. Kyselyn tuloksia käytettiin hyväksi laadunvarmistusmenetelmän kehityksessä. Parannettu laadunvarmistusmenetelmä perustuu nykyisten laadunvarmistusmenetelmien periaatteisiin ja se kehitettiin nykyisten menetelmien parhaista puolista. Käytännössä kehitystyö perustuu työssä tehtyjen laadunvarmistusmittausten tuloksiin. Laadunvarmistusmittaukset eri kohteissa suoritettiin kaikkiaan kolmella nykyisellä eri menetelmällä. Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti laadunvarmistusmittauksissa esiintyien mittausvirheiden osalta.

Due to new EU directives and rapid development of light sources and luminaires lighting field is constantly experiencing changes. This, mixed with common attitudes within contractor field leads to a growing need of quality assurance in road and street lighting. There are a few methods for performing quality control in road and street lighting but they are considered complicated and therefore expensive which is why quality assurance is commonly ignored. Comparing the results is difficult because different methods provide ambiguous results. Therefore, a new and simpler method for quality assurance in road and street lighting is required. The new method would lower the expenses, making quality control more tempting to carry out. The goal of this master thesis is to develop a method for quality assurance which is simple and fast to carry out and would provide reliable conclusions. As a result of this master thesis a detailed guide for performing quality assurance is given. Guide includes a method for measuring lighting performance by means of illuminance measurement and for analyzing the results. The new method offers a reliable way to prove acceptability of the lighting installation. Different ways for controlling the quality of road lighting in Finland are found out by performing a survey for municipal and public actors in road and street lighting. Development of the new method was done by performing lighting measurements with three different commonly used methods and combining the best experiences to one new method. Further research should be concentrated to erroranalysis considering illuminance measurements on road and street environment.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Ekrias, Aleksanteri
Keywords
illuminance, lighting calculations, lighting contracting, lighting measurements, quality assurance, road lighting, street lighting, laadunvarmistus, tie- ja katuvalaistus, valaistuslaskenta, valaistusmittaus, valaistusurakointi, valaistusvoimakkuus
Other note
Citation