Employees as stakeholders in international CSR reporting: a case country comparison

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
International Business Communication
International Business Communication
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
127
Series
Abstract
Henkilöstö sidosryhmänä kansainvälisessä CSR raportoinnissa: Maakohtainen vertailu Tutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena oli selvittää voidaanko case-yritysten GRI-ohjeistusta noudattavien CSR-raporttien välillä havaita kansainvälisiä eroja henkilöstöä koskevissa osioissa. Tutkielmaa ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: (1) “Voidaanko GRI-ohjeistusta noudattavien CSR-raporttien välillä havaita kansainvälisiä eroja?”; (1a) “Mitä CSR-teemoja case-yritysten CSR-raporttien henkilöstöosiot käsittelevät?”; ja (2) “Mitkä tekijät voivat selittää näitä eroja?”. Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys Vastausta yllä esitettyihin tutkimuskysymyksiin haettiin kirjallisuuskatsauksen sekä case-yritysten CSR-raporttien empiirisen analyysin kautta. Kirjallisuuskatsaus muodosti tutkielman teoreettisen viitekehyksen, joka valaisi tutkimusaihetta ja -ongelmaa, sekä ohjasi empiiristä tutkimusta ja tulosten tarkastelua. Tutkielman empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa case-yritysten GRI-ohjeistuksen mukaisia CSR-raportteja analysoitiin kvalitatiivista sisällönanalyysi menetelmää käyttäen. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Tutkielman tulokset osoittavat, että vaikka case-yritysten raporttien CSR-teemoissa esiintyi joitakin kansainvälisiä eroja, näyttävät GRI-ohjeistusta noudattavat raportit olevan melko yhtenäisiä sisältönsä suhteen. Aiempi tutkimus viittaa siihen, että globaalit raportointistandardit kuten GRI harmonisoivat kansainvälistä CSR- raportointia, ja tämän tutkielman tulokset tukevat osittain tätä. Tulokset osoittavat kuitenkin myös sen, että osa CSR-raporteissa esiintyneistä teemoista heijastaa raportoivan yrityksen paikallista kontekstia. Aiempi tutkimus osoittaa, että paikallinen konteksti, jossa yritys on kasvanut, vaikuttaa sen CSR-orientaatioon, ja tämän tutkielman tulokset tukevat tätä. Tutkielman tuloksilla on merkitystä kansainvälisen yritysviestinnän kannalta: vaikka globaali raportointistandardi, kuten esim. GRI, yleisellä tasolla auttaa harmonisoimaan kansainvälistä CSR-raportointia, tulee yritysten kuitenkin arvioida kuinka kansainväliset sidosryhmäyleisöt tulkitsevat niiden viestimää CSR-tietoa. CSR-aktiviteetit jotka ovat relevantteja raportoivalle yritykselle tietyssä paikallisessa kontekstissa, eivät välttämättä ole sitä sidosryhmäyleisölle toisessa paikallisessa kontekstissa.
Description
Keywords
yhteiskuntavastuu, yhteiskuntavastuuraportointi, GRI-ohjeisto, sidosryhmä, henkilöstö
Other note
Citation