Säännöstelyjen kehittämisen tulokset ja kokemukset vesilain soveltamisesta Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
Yhd-12
Degree programme
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Tutkimuksen lähtökohtana on 1980-luvun lopulla alkanut kehittämistyö säännöstelyn haittojen vähentämiseksi ja hyödyn lisäämiseksi. Kehittämisselvityksiä on tehty kaikissa suurissa vesistöissämme ja niiden tekeminen jatkuu edelleen vilkkaana. Säännöstelyjen kehittämistä on vauhdittanut vesilain uudistaminen vuonna 1994. Päätavoitteena säännöstelyjen kehittämishankkeissa on ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökohtien yhteensovittaminen. Tutkimuksen tavoitteena on valtakunnallisen yhteenvedon tekeminen vesistösäännöstelyjen kehittämishankkeista sekä vesilaista saatujen kokemusten kerääminen. Työssä selvitetään erityisesti ensisijaisesti yhteistyöhön kannustavan kaksivaiheisen menettelyn toimivuutta ja siitä saatuja kokemuksia sekä siihen liittyviä ongelmia. Työssä käsitellään lähemmin oikeustapausten kautta yhteistyömenettelyyn kannustavan VL 8:10b §:n mukaista menettelyä. Lisäksi työssä esitellään, mitkä vaikutukset ovat aiheuttaneet selvitys- ja muutostarpeita sekä tekijöitä, jotka ovat rajoittaneet tai vähentäneet mahdollisuuksia säännöstelyjen haittojen vähentämiseen. Suomalaista säännöstelyjen kehittämistyötä sekä vesilainsäädäntöä säännöstelyn osalta verrattiin Kanadaan, Norjaan, Ruotsiin ja Skotlantiin. Menetelminä ja aineistona työssä käytettiin kirjallisuutta, Internetiä, haastatteluja ja kyselyitä. Valmistuneita sekä suunnitteilla ja käynnissä olevia hankkeita on tällä hetkellä 105. Hankkeiden määrä on kasvanut 1990-lukuun verrattuna. Tutkimus osoittaa, että vapaaehtoisesta selvitystöiden käynnistämisestä ja yhteistyömenettelystä on saatu myönteisiä kokemuksia erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Hankkeiden lopputulosta pidettiin yleisesti hyvänä. Ongelmaksi säännöstelyjen kehittämishankkeissa on koettu suositusten täytäntöönpano, vaikka suositusten laatiminen on tapahtunut yhteisymmärryksessä. Tutkimuksen mukaan vesilaki kannustaa yhteistyöhön ja tarjoaa edellytykset säännöstelyjen kehittämishankkeiden käynnistymisille. Ongelmaksi vesilaissa ovat muodostuneet VL 8:10b §:n määritelmä, jonka mukaan säännöstelyn alkuperäistä tarkoitusta ei saa muuttaa säännöstelyä kehittäessä, korvauskysymykset sekä vesialueen rajan maata vastaan määräytyminen keskiveden korkeuden mukaan. Oikeuskäytäntö vedenpinnan nostohankkeissa sekä VL 8:10b §:n mukaisissa hankkeissa on epäselvä ennakkotapausten puutteen vuoksi.
Description
Supervisor
Vakkilainen, Pertti
Thesis advisor
Marttunen, Mika
Keywords
water course regulation, vesistösäännöstely, water course regulation development project, säännöstelyn kehittäminen, water act section 8:10b, vesilain 8;10b §
Other note
Citation