Taiteilija, aktivisti? Miten taiteella voi vaikuttaa?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Jokela
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Aktivismi on yhteiskunnassamme nouseva ja ajankohtainen tapa reagoida ja vaikuttaa vallitseviin epäoikeudenmukaisuuksiin. Maisterin opinnäytteessäni selvitän mitä aktivismi voi tarkoittaa taiteilijan työn kontekstissa. Pohdin myös vastauksia kysymykseen miten taiteella voi vaikuttaa? Onko taiteilijana toimiminen mahdollista määritellä myös aktivismin muodoksi ja taiteen tekijät näin ollen aktivisteiksi? Opinnäytteessäni haluan myös haastaa aktivismin määritelmän ja tarkastella onko aktivismin käsitettä ylipäänsä mahdollista päivittää. Laadullisessa tutkimuksessani haen vastausta tutkimuskysymyksiini haastattelemalla neljää Suomen nykytaiteen kentällä toimivaa taiteilijaa, joiden toimintaa on mahdollista tarkastella myös aktivismi-käsitteen alla. Heijastan haastatteluissa esiin tulleita teemoja ajankohtaisiin esimerkkeihin sekä kriittiseen pedagogiikan että intersektionaalisen feminismin kysymyksiin. Tutkielmani toimii myös eräänlaisena aktivistisen taiteen käsikirjana, jossa listaan eri taiteella vaikuttamisen tapoja ja pohdin niiden haasteita aktivismin, eettisyyden, taiteen ja taidekasvatuksen näkökulmista. Tutkielmastani käy ilmi, että taiteilijat kokevat määrittelyn aktivistiksi jossakin määrin rajoittavana ja marginalisoivana, koska se voi antaa tietynlaisen ennakkokäsityksen taiteilijasta ja jopa kaventaa yleisön kanssa käytävän dialogin mahdollisuuksia. Haastateltavat kuvailevat taiteen tekemisen lähtökohtiaan muun muassa tarpeena herättää keskustelua ja vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin. Heistä jokainen kokee myös vaikuttaneensa taiteellisen työnsä kautta – mikä toisaalta voisi olla myös aktivistisen taiteen määritelmä. Osoitan tutkielmassani, että taiteilijan työnkuva voidaan määritellä laajasti ja näin ollen taiteilijan mahdollisuudet vaikuttaa ovat moninaiset. Haastatteluissa painotetaan mm. järjestäytymistä ja yhteistyötä. Tutkielmani tulokset selkeyttävät aktivistisen taiteen paikkaa nykytaidekentällä sekä tarjoavat ajattelukehyksen niin taiteilijoille kuin taidekasvattajillekin jotka pohtivat ak-tivismin ja vaikuttamisen tapoja ja menetelmiä.

Activism is an increasingly common way to react to and counteract injustice in our society. In my Master's Thesis I study the relationship between activism and art. I aim to answer the following questions: How can art influence the society? Is it possible to define art as a form of activism and, accordingly, artists as activists? I also wish to challenge the definition of activism and to examine whether that definition could or should be updated. My thesis is a qualitative study and my raw material comprises four interviews with contemporary Finnish artists whose work can at least partly be definied as activist art. I seek answers to my study questions by reflecting over recurring themes in the interviews and by discussing them in the light of contemporary examples and ideas from critical pedagogy and intersectional feminism. Furthermore, my study serves as a hand-book of activist art, where I list different possibilities of art to influence society. I discuss several arising challenges and how they relate to activism, ethics, art and art education. The interviews show that the artists are uneasy with being labeled activists. They feel that such categorization is both limiting and marginalizing as it might be associated with preconceptions and narrow down the possible dialogues with their audiences. At the same time, the artists describe the motives behind their art as something that could be used as a definition of activist art: a need to counteract and raise discussions about injustice in society. One of the conclusions of this study is that there are many vastly different possibilities for an artist to be an activist. For example, co-operation and organizing are highlighted by the inter-viewed artists as ways to push an activist agenda within the context of art. The results of my thesis clarify the role of activist art in the contemporary art scene and provide a conceptual framework for both artists and art educators who are interested in the means and methods of activist art.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Sederholm, Helena
Keywords
aktivismi, vaikuttaminen, kriittinen pedagogiikka, feminismi, taide, yhteistyö
Other note
Citation