Purkukeskustelun tarkastelua -Turun Österbladin tapaus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Rakennetun ympäristön kehittäminen on katkeamaton prosessi, joka pohjautuu jatkuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jotta voidaan ymmärtää ja hyödyntää ympäristön muutosmekanismeja, on ymmärrettävä niistä käytävää moniäänistä keskustelua. Tässä diplomityössä tarkastellaan diskurssintutkimuksen soveltuvuutta turkulaisen Österbladin korttelista käydyn purku- ja säilyttämiskeskustelun tapaukseen. Tutkimuskysymys on, millaisena diskurssianalyysin kohteena Österbladin korttelin purkukeskustelu näyttäytyy. Työn johdantoluvun jälkeen esitellään yhteiskuntatieteistä tutun diskurssianalyysin metodin toimintaperiaatteet Sari Pietikäisen ja Anne Mäntysen teokseen Uusi kurssi kohti diskurssia pohjaten. Kolmannessa luvussa perehdytään Österbladin tapausesimerkkiin ja eritellään korttelin keskustelun pääpiirteet aikajanan avulla. Neljäs luku soveltaa toisessa luvussa esiteltyjä analyysiperiaatteita aikajanalta poimittaviin ääniin ja argumentteihin. Viides luku kokoaa yhteen keskusteluanalyysin havainnot sekä tarkastelee kriittisesti, miten diskurssianalyysi soveltuu kyseisen tapausesimerkin tarkasteluun. Lopuksi pohditaan diskurssianalyysin soveltuvuutta rakennussuojelutyön metodiksi muiden tapausesimerkkien kanssa. 1830-luvulta lähtöisin olevan Österbladin korttelin purkamisen ja säilymisen puolesta on käyty viimeaikaiset vajaan 40-vuoden ajan polveilevaa keskustelua, jota on johtanut omistajayhtiö Oyj Österblad. Tämän diplomityön valmistumisen aikaan asemakaava- ja suojeluprosessi on korttelin osalta kesken. Sekä kaupungin että museon mielipiteet purkamisen ja suojelun puolesta ovat vaihdelleet vuosikymmenien saatossa. Pitkään jatkuneen purkukeskustelun tarkastelu pureutuu eri näkökulmista keskustelevien äänenkäyttäjien erilaisiin valta-asemiin ja vaikuttamisen keinoihin. Lisäksi tarkastellaan argumentoinnin laatua ja aika- ja paikkasidonnaisuutta. Työn metodi on kvalitatiivisena työkaluna joustava ja sovellettavissa monille eri tieteenaloille. Österbladin keskustelutapaus on pitkän aikajänteensä ja moniäänisyytensä ansiosta hedelmällinen tarkastelun kohde. Analyysin lopuksi esitellään rakennussuojelukeskusteluun sovellettu metodikaavio, joka yhdessä muun analyysin kanssa se osoittaa diskurssianalyysin potentiaalin rakennussuojeluargumentoinnin ja sen tarkastelutyökaluna. Työ on toteutettu vuoden 2021 aikana ja se on saanut tukea Argumenta 2020 ModerniArvo hankkeelta.

Utvecklingen av den byggda miljön är en oavbruten process som bygger på den ständigt pågående samhälleliga debatten. För att kunna förstå och utnyttja förändringsmekanismer i vår omgivning bör vi förstå ämnets breda debatt. I detta diplomarbete granskas om diskussionen som förs över utvecklingen av Österbladskvarteret i Åbo kan tillämpas på diskursforskning. Forskningsfrågan är hur Österbladskvarterets rivningsdebatt ter sig som objekt i diskursanalysen. Efter arbetets inledningskapitel presenteras principer för diskursanalysens metoder vilka är bekanta från samhällsvetenskapen och grundar sig på verket ’Uusi kurssi kohti diskurssia’ av Sari Pietikäinen och Anne Mäntynen. I det tredje kapitlet introduceras fallstudien kvarteret Österblad och man särskiljer debattens huvuddrag med hjälp av en tidslinje. I kapitel fyra tillämpas andra kapitlets analysprinciper på åsikter och argument från tidslinjen. I det femte kapitlet sammanställs tankarna om debattens analysobservationer och man begrundar hur den valda metoden lämpar sig för fallstudiens granskning. Slutligen reflekteras det över analysteknikens lämplighet som ett verktyg för byggnadsvård också i andra fallstudier. De senaste 40 åren har en bred debatt pågått om Österbladskvarteret från 1830-talet skall rivas eller bevaras. Vid tidpunkten för diplomarbetets slutförande är kvarterets stadsplans- och skyddsprocess ännu ofärdigt. Såväl stadens som museiverkets åsikter angående rivandet och skyddandet har varierat de senaste decennierna. I den långt utdragna debatten om kvarteret granskas debattdeltagarnas olika påverkningspositioner och påverkningsmetoder, kvaliteten på argumentationen samt tids- och platsinverkan. Den metod som undersöks i arbetet är som ett kvalitativt arbetsredskap flexibelt och användbart inom många olika vetenskapsområden. Fallstudien Österblad är resultatgivande och lämpligt för många olika analyser på grund av sitt långa tidsspann och breda debatt. Resultaten presenterar ett metodschema anpassbart för byggnadsvårdsdebatten som tillsammans med arbetsanalysen påvisar diskursanalysens möjliga potential som hjälpmedel för byggnadsvårdsargumentation. Arbetet utförs under året 2021 och har fått stöd av Argumenta 2020 ModerniArvo-projektet.
Description
Supervisor
Savolainen, Panu
Thesis advisor
Kalakoski, Iida
Keywords
purkaminen, purkukeskustelu, purkudiskurssi, rakennussuojelu, rakennussuojeludiskurssi, argumentointi, diskurssianalyysi
Other note
Citation