Omasta moninaisuudesta enemmän totta – burleskissa saat katsoa, mutta esiintyjän ehdoilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
118
Series
Abstract
Tarkastelen postlaadullisessa tutkielmassani aineistoa feministisestä näkökulmasta, intersektionaalisen vallan analyysin kautta. Opinnäytetyöni keskiössä on burleskin merkityksellisyys sen harjoittajille ja miten burleski voi muuttaa yksilön ruumiinkuvaa, mutta myös burleski-ilmiön tarkastelu kulttuurinormien häirintänä, taideaktivistisina tekoina. Tutkielma on taideperustaista tutkimusta. Positioin itseni tutkimuksen sisälle ja olen kirjoittanut tutkinut sekä taiteilijan kokemuksellisesta perspektiivistä, että haastateltujen burleskin harjoittajien narratiivien kautta. Opinnäyte koostuu teoreettisesta osasta ja sen tukena esitän kuvamateriaalia, joka on syntynyt ennen opinnäytettä ja sen aikana. Tutkimusstrategiana on autoteoreettinen tutkimusmenetelmä, joka mahdollistaa toisaalta tutkijan oman kokemuksellisuuden huomioimisen ja burleski-ilmiön tarkastelun laajempien näkökulmien hahmottamisen sekä aineistosta kumpuavien teemojen käsittelyn. Aineisto koostuu prosessin aikana syntyneistä kehollisista, kokemuksellisista ja kirjallisuuteen pohjaavista muistiinpanoista, haastattelujen pohjalta tehdyistä narratiiveista ja näiden pohjalta esille nousseisiin aiheisiin liittyvistä kirjoitetuista tutkimuksista sekä julkisesta keskustelusta. Opinnäytettä kuvittavat valokuvat burleskiesiintyjistä sekä kuvankaappaukset videoteoksestani. Tarkoituksenani on narratiivien ja muun aineiston pohjalta analysoida esille nousseita teemoja, kuten yhteisöllisyyys, antinormatiivisuus, yhteisöllisyys, identiteetti, seksuaalisuus, valta, häpeä ja elämänsisältö. Lähestyn aihetta oman kokemuksen kautta, enkä pyri selittämään burleski-ilmiötä kokonaisuudessaan, vaan tarjoan pikemminkin fragmentteja ilmiön moninaisuudesta omasta eletystä käsin. Kuvataidekasvatuksellinen näkökulma tutkielmassani on feministisen pedagogiikan toimijuuksissa, oman ruumiillisuuden voi nähdä kulttuurisena ja sosiaalisena valtakysymyksenä. Aineiston analyysin tuloksena totean burleskin mahdollistavan aikuisille sellaisen sosiaalisen ja fyysisen tilan, jossa on mahdollista rauhassa, turvallisesti tutkia omaa identiteettiään ja kokeilla erilaisia rooleja. Burleski-ilmiö näyttäytyy yhteisöllisenä, solidaarisena ja aktivistisena toimintana. Haluan houkutella lukijaa pohtimaan kuka saa yhteiskunnassamme olla esillä ja miten voisimme katsoa itseämme ja muita lempeämmin.

In my post-qualitative thesis, I examine the material about Burlesque from a feminist perspective, through the intersectional power analysis. The focus of my thesis is the relevance of burlesque to its practitioners and how burlesque can change an individual's body image, but also the examination of the burlesque phenomenon as a disruption of cultural norms, art activist acts. The thesis is art-based research. I position myself within the research and have written and researched both from the experiential perspective of the artist and through the narratives of the interviewed burlesque practitioners. The thesis consists of a theoretical part, and to support it, I present visual material that was created before and during the thesis. The research strategy is an auto-theoretical research method, which enables, on the one hand, the consideration of the researcher's own experientiality and the visualization of the broader perspectives of the burlesque phenomenon, as well as the processing of themes arising from the material. The material consists of bodily, experiential and literature-based notes created during the process, narratives based on interviews, and written research and public discussion related to the topics that emerged based on these. The thesis is illustrated by photographs of burlesque performers and screenshots from my video artwork. My purpose is to analyze the thematic entities that emerged based on the narratives and other material: communality, anti-normativity, communality, identity, sexuality, power, shame, content of life. I approach the topic through my own experience, and I do not try to explain the burlesque phenomenon in its entirety, but rather offer fragments of the phenomenon's multiplicity from my own experience. The arts educational perspective in my thesis is in the workings of feminist pedagogy, one can see one's own corporeality as a cultural and social issue of power. As a result of the analysis of the data, I state that burlesque allows adults a social and physical space where it is possible to peacefully and safely explore their own identity and try out different roles. The burlesque phenomenon shows itself as a strong communal, solidary and activistic action. I want to attract the reader to think about who is allowed to be featured in our society and how we could look at ourselves and others more gently.
Description
Supervisor
Suominen, Anniina
Thesis advisor
Suominen, Anniina
Keywords
feministinen teoria, taidelähtöiset menetelmät, burleski, esitystaide, representaatio, performatiivisuus, normit, identiteetti
Other note
Citation