Kuvitteellinen surupuku - kulttuurinen omiminen elokuvan pukusuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
66 + 19
Series
Abstract
Maisterin opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa keskityn kartoittamaan kulttuurista omimista ilmiönä elokuvapukusuunnittelussa. Tarkastelen tätä suomalaisen kuolemankulttuurin näkökulmasta. Aihe nousi tärkeäksi olemassa olevan tiedon puutteen vuoksi. Tutkimuksen keskiössä sekä sen lähtökohtana oli pukusuunnitteluni Remember me please -lyhytelokuvaan. Tuomalla japanilainen kimono sekä meksikolaisen kuolleiden päivän juhlan (Dia de los Muertos) asut osaksi Remember me please -elokuvan pukusuunnittelua, tutkimus pyrki kartoittamaan sitä prosessia, miten vaatteen semioottinen merkitys muuttuu lähde- ja kohdekulttuurin välillä. Tutkimusmetodikseni taiteellisen työni analysointiin valitsin kirjallisen aineiston tutkimisen lisäksi haastattelumuodon. Työtä varten olen haastatellut suomalaisen kuolemankulttuurin asiantuntijaa, meksikolaisen kuolemankulttuurin asiantuntijaa sekä japanilaista pukusuunnittelun asiantuntijaa. Tutkimuksessa perehdytään niihin kulttuurisidonnaisiin elementteihin joista puku koostu näkyvien osiensa lisäksi. Näitä ovat muun muassa poliittiset, sosioekonomiset sekä tunneperäiset elementit, jotka yhdistävät puvun kansakunnan historiaan sekä kansalliseen identiteettiin. Työ tarkastelee kulttuurisen omimisen käsitteen monimuotoisuutta yleisestä näkökulmasta, kulttuuristen vähemmistöjen näkökulmasta sekä pukusuunnittelun näkökulman kautta. Haastatteluihin pohjaten taiteellisen työni keskeinen elementti, kuvitteellinen surupuku, analysoitiin suomalaisen muistotilaisuusetiketin pohjalta. Remember me please -elokuvan kulttuurisidonnaisten vaate-elementtien käyttö puolestaan analysoitiin sekä länsimaalaisen elokuvan kuin lähdekulttuurin lukutapaan pohjaten. Tutkimuksessa todetaan kulttuurisen omimisen määritelmän olevan monisyinen, usein valtarakennelmien epätasa-arvoon perustuva prosessi, jossa jokin kulttuurin osa esitetään erillään alkuperäisestä kontekstistaan ja näin ollen muutetaan sen merkitys toiseksi. Tässä prosessissa vallalla olevan kulttuurin edustajat hyötyvät usein vähemmistökulttuurin tuotteista. Elokuvapukusuunnittelussa tämän prosessin arvioiminen todetaan kuitenkin olevan tilanne- sekä teoskohtaista. Puvun katsotaan olevan yksi näkyvimmistä vallan ja sosiaalisen aseman määrittäjistä, siksi on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää mitä näkymättömiä elementtejä se kantaa mukanaan. Työ sisältää litteroidut haastattelut liitteiden muodossa. Elokuva on kuvattu heinä- ja elokuussa 2017 ja sen ensi-ilta on ollut 18.4.2018. Elokuvan kesto on 48 minuuttia.

This study investigates the research of the concept of cultural appropriation as phenomena in film costume design through the lens of Western funeral culture. This research emerges from the lack of knowledge related to cultural appropriation in costume design. The written part of the thesis is based on the process of the costume design for the short film Remember me please, which is the artistic part of this thesis. By using a Japanese kimono and Mexican Day of the Dead – outfits as parts of the costume design, this research investigates to understand the process of changes in the semiotic meanings when costumes are transferred from a source culture to a target culture. The topic of cultural appropriation and change of semiotic meaning is researched through literature and interviews by a representative of Finnish mourning culture, Mexican culture and a representative of Japanese costume design. When looking through the visible elements of a costume, it consists also of political, social, economic and emotional elements, which connects the costume to a nation’s history and national identity. This study investigates the research of cultural appropriation in general from the point of view of ethnic minorities and from the point of costume design. The central element, an imaginary mourning dress, is analysed through Finnish mourning etiquette. The Japanese and Mexican elements of costume design are analysed through the lens of the Western film compared with the points of view of the source cultures. Based on the analyses, this study emphasises the fact that cultural appropriation is a complicated process, where a part of a culture is represented outside of its original context where it changes its meaning. This process is often based on an imbalance in social power structures when the appropriating culture takes advantage on the appropriated one. In film costume design this process is analysed separately every time based on the situation and the production. The costume is one of the most important visible manifestations of social hierarchies and political power and therefore is essential to understanding what unseen elements a costume is consisted of. This study includes the original interviews as an appendix. The film was shot between June and August in 2017 and had its premiere on the 18 April in 2018. The duration of the film is 48 minutes.
Description
Supervisor
Pantouvaki, Sofia
Thesis advisor
Kiamiri, Heini
Kaukanen, Tiina
Keywords
kulttuurinen omiminen, surupuku, kuolemankulttuuri, pukusuunnittelu, kimono, Dia de los Muertos
Other note
Citation