Kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
52
Series
Abstract
Pro gradu -tutkielman aiheena on kiinteän toimipaikan käsite arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa. Tarkoituksena on selvittää, mitä kiinteän toimipaikan käsitteellä tarkoitetaan ja mitkä ovat ne kriteerit ja edellytykset, jolla kiinteän toimipaikan katsotaan muodostuvan kummassakin verolajissa. Tutkimuksen tavoitteena on myös vertailla tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen kiinteän toimipaikan käsitteitä toisiinsa. Verolajien välisen vertailun tarkoituksena on selventää lukijalle konkreettisesti, mitä eroja arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen kiinteän toimipaikan osalta vallitsee. Tutkielmassa käydään myös läpi arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen kiinteän toimipaikan osalta merkittävimpiä oikeustapauksia, joiden avulla yritetään selvittää, miten tuomioistuimet ovat kiinteän toimipaikan muodostumista arvioineet. Kiinteä toimipaikka on kansainvälisessä verotuksessa käytössä oleva käsite, jota käytetään niin tuloverotuksessa kuin arvonlisäverotuksessa. Arvonlisäverotuksessa kiinteän toimipaikan muodostuminen edellyttää riittävää pysyvyyttä sekä riittäviä henkilöstö- ja teknisiä resursseja palvelun suorittamiseksi tai vastaanottamiseksi. Tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka voi muodostua joko liikepaikan, rakennus-, asennus- ja kokoonpanotoiminnan tai epäitsenäisen edustajan perusteella. Kiinteän toimipaikan muodostuminen tuloverotuksessa kuitenkin edellyttää liiketoiminnan harjoittamista, joka sisältyy kaikkiin edellä mainittuihin kiinteän toimipaikan muodostumisperusteisiin. Tämän lisäksi, tuloverotuksen kiinteältä toimipaikalta edellytetään myös maantieteellistä ja ajallista pysyyyttä. Tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka ei voi muodostua, jos kyseessä on valmisteleva ja avustava toiminta. Tutkimuksessa havaittiin, että arvonlisäverotuksen kiinteän toimipaikan määritelmä poikkeaa tuloverotuksen vastaavasta määritelmästä. Lisäksi, tutkimuksessa ilmeni, että arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen välillä on kiinteän toimipaikan osalta myös muita eroavaisuuksia, jotka selittyvät osittain myös verolajien välisillä eroilla.

The topic of the thesis is the concept of permanent establishment in VAT and income taxation. The aim is to clarify what is meant by the concept of permanent establishment and what are the criteria and conditions under which a permanent establisment is deemed to exist in both types of tax. The study also aims to compare the concepts of permanent establishment for income tax and VAT. The purpose of comparing the two types of tax is to clarify for the reader in concrete terms the differences between VAT and the permanent establishment for income tax purposes. The study also reviews the most important cases on the concept of a fixed establishment for VAT and income tax purposes, in an attempt to clarify how the courts have assessed the concept of a fixed establishment. Permanent establishment is a concept used in international taxation, both for income tax and VAT purposes. For VAT purposes, a fixed establishment requires sufficient permanence and sufficient human and technical resources to carry out or receive the service. For income tax purposes, a permanent establishment may be established either on the basis of a place of business, construction, installation and assembly operations or on the basis of a non-resident agent. However, the establishment of a permanent establishment for income tax purposes requires the carrying on of a business which is included in all the above criteria for the establishment of a permanent establishment. In addition, a permanent establishment for income tax purposes is also required to be permanent in both geographical and temporal terms. For income tax purposes, a permanent establishment cannot be constituted in the case of preparatory and auxiliary activities. The study found that the definition of a permanent establishment for VAT purposes differs from the corresponding definition for income tax purposes. In addition, the study found that there are other differences between VAT and income taxation in relation to permanent establishments, which are also partly explained by differences between tax type.
Description
Thesis advisor
Hokkanen, Marja
Keywords
kiinteä toimipaikka, arvonlisäverotus, tuloverotus, vero-oikeus
Other note
Citation