Periaatteiden kollisio - sopimusvapauden ja heikomman suojan vastakkainasettelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
33
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on perehtyä sopimusvapauden ja heikomman suojan periaatteisiin oikeuskirjallisuuden, oikeuskäytännön ja lainsäädännön pohjalta. Tarkoituksena on analysoida kerättyä tietoa, tulkita periaatteiden soveltamiseen ja yhteensovittamiseen liittyviä lainalaisuuksia, sekä selvittää periaatteiden keskinäinen etusijajärjestys mahdollisuuksien mukaan. Sopimusoikeus on osa päivittäistä elämäämme. Se perustuu hyvin pitkälti periaatteisiin, mutta sisältää myös sääntöjä muistuttavia normeja. Eri periaatteilla on erisuuntaisia oikeusvaikutuksia ristiriitatilanteessa. Näiden vastakkaisten oikeusvaikutusten aiheutumista kutsutaan normiristiriidaksi tai periaatteiden kollisioksi. Ristiriitatilanne on aina mahdollinen, kun sopimusvapaudesta poiketaan jonkin toisen periaatteen, esimerkiksi heikomman suojan takia. Ehdotonta ensisijajärjestystä ei kuitenkaan usein ole olemassa ja periaatteiden kollision ratkaisuun tarvitaan tyypillisesti punnintaa ja yhteensovittamista. Sopimusoikeuden lähtökohta ja pääsääntö on sopimusvapaus. Sopimusvapaus on oikeusperiaate, jolla tarkoitetaan täysivaltaisen henkilön oikeutta haluamallaan tavalla sitoa tahtoaan oikeusjärjestyksen sitä rajoittamatta tai estämättä. Vaikka sopimusvapaus on säilyttänyt perusmerkityksensä, se on ajan saatossa muuttunut ja osaltaan kaventunut. Yhteiskunta ja ihmiskuva ovat muuntuneet, eikä sopijapuolten uskota olevan yhtä lailla taloudellisesti ja tiedollisesti tasavertaisia. Sopimusoikeuden sääntelyn lisääntyessä osapuolten erilaiset asemat ovat otettu huomioon, jonka myötä tätä eroavaisuutta on pyritty tasaamaan. Heikomman suoja on siten muodostunut tärkeäksi siviilioikeudelliseksi periaatteeksi. Heikompaa sopijapuolta on jo pitkään suojattu erilaisin kielloin, mutta tänä päivänä heikomman suoja on muovautunut myös vahvemmalle osapuolelle asetettaviksi velvoitteiksi. Kun heikompaa osapuolta suojataan ennalta, voivat sopijakumppanit jo etukäteen arvioida vastapuolensa asemaa tai heikkoutta. Tämä tekee sopimusten seurausten ennakoinnista helpompaa ja osapuolet voivat luottaa sopimuksen saavan halutut oikeusvaikutukset. Heikomman suojaaminen on hankalampaa jälkikäteen kuin etukäteen. Oikeuskirjallisuuden perusteella on ilmiselvää, että täysin yleispätevää keskinäistä etusijajärjestystä sopimusvapauden ja heikomman suojan periaatteille ei ole mahdollista rakentaa, sillä periaatekollisioiden ratkaisu edellyttää aina tulkintaa ja harkinnanvaraisuutta. Kirjallisuuden nojalla kyseisten periaatteiden mahdollisesta etusijajärjestyksestä voi kuitenkin vetää tiettyjä johtopäätöksiä. Sopimusvapauden periaatteen voi varoen asettaa heikomman suojan periaatteen edelle keskinäisessä etusijajärjestyksessä, jos tilanteeseen ei liity heikompaa suojaavaa pakottavaa lainsäädäntöä. Sopimusvapauden periaate on vakiintuneempi ja helpommin määriteltävissä, kuin heikomman suoja, eikä sen asemaa oikeusperiaatteena ole tämän tutkielman perusteella epäilty.
Description
Thesis advisor
Kyläkallio, Kalle
Keywords
sopimusoikeus, sopimusvapaus, heikomman suoja, periaatteiden kollisio, normikollisio, etusijajärjestys
Other note
Citation