Understanding the types of people and the effects of group composition in collective development project workshops in real estate and construction sector

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2019-06-07
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
152
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 98/2019
Abstract
This research began with the understanding that the desired change in common practices of the stakeholders is challenging to execute in the real estate and construction sector in Finland. The premise is that the desired change through collective development projects that aim to develop common practices can happen when we have the right kind of group and support structures. Therefore, this research aims to address the following questions: 1) How do the participants in a collective development project behave during group work? And, what are the types of people participating? 2) What is a productive small group composition, where a productive group is a group which gets the work done, and has results to share? 3) Do support structures such as trust, commitment, control, communication and cooperation facilitate these projects? This research was done as a qualitative study. Data was collected using observations and interviews from four different projects (between years 2015-2017) of one case organization, which facilitates collective development project. The research was done as action research. The researcher was part of the facilitator's crew in these projects, and developed the process in other cases based on the results of the first case. Folk psychology was used as the analytical framework. To identify the types of participants, the data was analyzed using a coding, that was developed as a part of this research, based on the behavioral attributes found in the literature. Short transcripts from audio- and videotapes were used to analyze the groups, and short transcripts from the interviews were used to describe support structures. Several ways, such as a colleague's observations, two questionnaires, and interviews in Australia, were used to validate the results of the research.As a result, the participants of the projects can be clustered into different types: 1) Opinionated Speakers, 2) Empathetic Leaders, 3) Active Respondents, 4) Passive Respondents, and 5) Listeners. A productive group has at least one leader and one or more active respondent to support a balanced discussion. Support structures such as mentioned above (Q3) will facilitate the collective development project. A theoretical contribution of the study is the extension of the theories of types of people, group dynamics and group formation, and make them more understandable and acceptable for people who do not have a background in psychology by using elements and aspects of folk psychology. In addition, this research extends these theories into collective development projects. Practical contributions for the real estate and construction sector are: 1) Behavioral attributes with explanations – tool for clustering group members into types, 2) Recommendations for facilitators on how to use different types of people to form groups, 3) Recommendations for facilitators to invite participants for a project, 4) Improved process of collective development projects.

Tämä tutkimus sai alkunsa ymmärryksestä, että haluttu muutos sidosryhmien yhteisissä toimintatavoissa on haasteellista toteuttaa kiinteistö- ja rakennusalalla Suomessa. Oletus on, että haluttu muutos yhteisten kehityshankkeiden, jotka kehittävät yhteisiä toimintatapoja kautta tapahtuu, kun ryhmä ja tukirakenteet valitaan oikein. Siksi tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 1) Kuinka yhteisten kehityshankkeiden osallistujat käyttäytyvät ryhmätöiden aikana? Mitkä ovat osallistujien tyypit?, 2) Millainen on tuottelias pienryhmä, kun tuottelias ryhmä on ryhmä joka saa aikaan yhteisesti jaettavia tuloksia, ja 3) Fasilitoivatko tukirakenteet kuten luottamus, sitoutuminen, kontrollointi, kommunikointi ja yhteistyö näitä yhteisiä kehityshankkeita? Työ on tehty laadullisena tutkimuksena. Työn aineisto kerättiin yhden case organisaation, joka fasilitoi yhteishankkeita neljästä eri hankkeesta vuosina 2015-2017. Tutkija oli osana tutkittavia hankkeita, ja kehitti muiden hankkeiden prosessia perustuen ensimmäisestä hankkeesta saatuihin tuloksiin. Kansanpsykologia valittiin työn analyyttiseksi raamiksi. Tyyppien selvittämiseksi aineisto analysoitiin tässä työssä kehitetyllä erilaisiin kirjallisuudesta löytyneisiin käyttäytymisattribuutteihin perustuvalla koodauksella. Ryhmien analysoimiseksi käytettiin video- ja nauhoitusaineistosta lyhyitä pätkiä ilmiötä selittämään. Haastatteluista koostettuja lyhyitä lainauksia käytettiin tukirakenteiden määrittämiseen. Useaa eri tapaa, kuten kollegan tekemää havainnointia, kahta kyselyä, sekä haastatteluita Australiasta käytettiin tutkimustulosten validointiin.Tuloksena saatiin, että työpajojen osallistujat voidaan jakaa eri tyyppeihin: 1) Vahvat mielipiteet omaavat puhujat, 2) Empaattiset johtajat, 3) Aktiiviset osallistujat, 4) Passiiviset osallistujat, ja 5) Kuuntelijat. Tuotteliaassa ryhmässä on vähintään yksi johtaja, ja yksi tai useampi aktiivinen osallistuja, joka tukee tasapainoista keskustelua. Lisäksi, tukirakenteet kuten luottamus, sitoutuminen, kontrollointi, kommunikointi ja yhteistyö fasilitoivat yhteisiä kehityshankkeita, sekä tukevat tulosten jalkauttamisessa. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio on laajentaa tyyppien ja tuotteliaiden ryhmien koostamisen teoriaa kansanpsykologiaa hyödyntäen koskemaan yhteisiä kehityshankkeita. Lisäksi, tarkoitus on tehdä näitä teorioita hyväksyttävämmäksi ei-psykologiataustaisille. Käytännön kontribuutiot kiinteistö- ja rakennusalalle ovat: 1) Käyttäytymisattribuutit selityksineen –työkalu tyyppien ja työryhmien määrittämiseen, 2) Suositukset fasilitaattoreille ryhmien muodostamiseen, 3) Suositukset fasilitaattoreille osallistujien kokoamiseen, 4) Parannettu yhteisten kehityshankkeiden prosessi.
Description
Supervising professor
Singh, Vishal, Asst. Prof., Aalto University, Department of Civil Engineering, Finland
Keywords
types, group formation, change, collective development projects, tyypit, ryhmän muodostus, muutos, yhteinen kehityshanke
Other note
Citation