Hetki on nyt

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
115
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyö Hetki on nyt koostuu kahdesta taiteellisesta osasta ja kirjallisesta osasta, jotka käsittelevät hetkellisyyttä ja ajan kuvaamisen problematiikkaa. Taiteellinen osa I koostuu kahdesta itsenäisestä teoksesta, jotka on esitetty Suomen valokuvataiteen museolla osana Unfold-näyttelyä 17.1.-22.3.2020. Taiteellinen osa II koostuu luonnoksista, jotka esitetään kirjallisen osan yhteydessä. Kaikki taiteellisen osan teokset ovat aika- ja paikkakohtaisia tulkintoja hetkellisyydestä, visuaalisia ajan kuvaajia, jotka ovat rakennettu kameran ja ennalta määritellyn systeemin avulla. Kirjallinen osa on esseemuotoinen teksti, joka käsittelee hetkellisyyden teemoja: aikaa, sattumaa ja ainutlaatuisuutta. Kirjallinen osa käsittelee metodeja, joilla tekijä pyrkii tekemään näkyväksi subjektiivisen kokemuksen ajasta. Kirjallinen osa pohdiskelee näitä asioita suhteessa sekä tekijän omiin teoksiin että muiden taiteilijoiden työskentelyyn ja ajatuksiin. Tutkimus peilaa myös tekijän teoksia ja ajattelua systeemiteoriaan ja ajan eri määritelmiin. Essee etenee kronologisesti suhteessa tekijän työskentelyn kehittymiseen ja oivalluksiin prosessin varrelta. Hetki on nyt on tutkielma vapaudesta määrittää säännöt, joilla jokainen voi tulkita ympäröiviä ilmiöitä itselleen sopivalla tavalla. Samalla työ on henkilökohtainen kuvaus prosessista, jossa tekijä etsii omaa tapaansa jäsentää kokemustaan ajan kulusta.

Moment Is Now is a Master’s thesis consisting of two artistic parts and a literal part, which explore momentariness and problematics of presenting time. The Artistic Part I presents two independent art pieces exhibited as part of the Unfold exhibition 17.1.-22.3.2020 in The Finnish Museum of Photography. The Artistic Part II presents sketches which are included in the literal part. The art pieces are time and place bound interpretations of momentariness and transition. Works are visual indicators of time which are constructed by using a camera and pre-defined system. The literal part is a chronological essay form research about themes of momentariness: time, chance and uniqueness. Essay describes the methods that the artist has used to upfront his subjective experience of duration. The literal part discusses the artist's discoverings compared to other artists and artworks as well as systems theory and conceptions of time. Moment Is Now is a thesis about the freedom of defining individualistic rules for interpreting phenomenas and existence. This research is also a personal portrayal of a process for discovering one's distinctive way of perceiving the passage of time.
Description
Supervisor
Kella, Marjaana
Thesis advisor
Kella, Marjaana
Keywords
hetkellisyys, aika, sattuma, ainutlaatuisuus, systeemi, aikakäsitykset, serendipiteetti
Other note
Citation