Osakeyhtiön oikeudellinen riskienhallinta: Muutos kohti asiakasta, eettisyyttä ja vastuunkantoa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph)
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
200
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 54/2019
Abstract
This dissertation examines the ways in which legal risk management enhances a limited liability company's business and in which business law integrates into business. The research question is approached in a pragmatic way, from the internal perspective of a company organization, and from outside of law. The study emphasises the instrumental nature of business law. Traditionally, legal risk is seen as a negative risk of loss. However, the legal risk has also other dimensions. Legal risk may be also positive. Legal risk management combines to business ethics. In financial sector regulation, breach against company internal rules and ethical rules is considered as a legal risk. Legal risk arises due to inadequate knowledge or understanding or even negligence. Duty of legal risk management and of the inhouse legal counsel is to ensure that the organization understands, interprets, and effectively cares about how regulation affects the entire business of the company. The focus of legal risk management is shifting from litigation and contractual obligations towards prevention of misconducts and unethical actions. This is done by strengthening personal responsibilities of individuals. Business ethics strengthens responsibility, builds the company's moral value base and safeguards operating conditions. The core of the company's moral value base is the customer around which the company's operations and other values are built. Liability based on the company law, criminal law and morality oblige the management of a limited liability company to take care of legal risk management. The legal purpose of a limited company, that is, purpose to generate profit, is an instrument for achieving the company's ethical goal. These two goals do not conflict with each other. The legal risk management tools must be versatile, and their level of sophistication being in line with then current level of the organisation's competence, the tools develop further the organisation's competence. Morality, regulation and meta-regulation are ways of directing companies to actively take responsibility for regulating their own business. An inhouse legal counsel must understand the company's business environment, its customer perspective and his or her own role in this context. Presumptive contextualism and system theory are tools for this. Only then can the legal counsel generate real added value for business.

Tutkimuksessa selvitetään, millaisin menetelmin oikeudellinen riskienhallinta edistää osakeyhtiön liiketoimintaa ja yritysjuridiikka integroituu liiketoimintaan. Tutkimuskysymystä lähestytään käytännönläheisesti osakeyhtiön organisaation sisäisestä näkökulmasta ja oikeuden ulkopuolelta. Tutkimuksessa korostuu yritysjuridiikan instrumentaalinen luonne. Perinteisesti oikeudellisella riskillä on tarkoitettu negatiivista tappionvaaraa. Oikeudellisella riskillä on kuitenkin myös muita ulottuvuuksia. Oikeudellinen riski voi olla myös positiivinen. Oikeudellinen riskienhallinta yhdistyy yritysetiikkaan. Rahoitusalan sääntelyssä yrityksen sisäisten sääntöjen ja eettisten säännöstöjen vastainen toiminta lukeutuu oikeudelliseksi riskiksi. Oikeudellisen riskin syitä ovat puutteellinen osaaminen tai ymmärrys tai jopa välinpitämättömyys. Oikeudellisen riskienhallinnan ja yritysjuristin tehtävä on huolehtia siitä, että organisaatio ymmärtää, tulkitsee ja tosiasiallisesti välittää siitä, miten sääntely vaikuttaa yrityksen koko toimintaan. Oikeudellisen riskienhallinnan painopiste on siirtymässä oikeudenkäynti- ja sopimusvelvoitteista väärinkäytösten ja epäeettisen toiminnan ehkäisemiseen. Tämä tarkoittaa henkilötason vastuunkannon vahvistamista. Yritysetiikalla vahvistetaan vastuunkantoa, rakennetaan yhtiön moraalista arvopohjaa ja turvataan toimintaedellytyksiä. Yhtiön moraalisen arvopohjan ydin on asiakas, jonka ympärille yhtiön toiminta ja muut arvot rakentuvat. Osakeyhtiön johtoa oikeudelliseen riskienhallintaan velvoittavat osakeyhtiöoikeudellinen, rikosoikeudellinen ja moraalinen vastuu. Osakeyhtiön oikeudellinen päämäärä eli tarkoitus tuottaa voittoa on väline eettisen päämäärän toteuttamiseen. Nämä kaksi päämäärää eivät ole ristiriidassa keskenään. Oikeudellisen riskienhallinnan työkalujen on oltava monipuolisia ja organisaation kulloiseenkin osaamistasoon sovitettuna ne kehittävät organisaation osaamista edelleen. Moraali, sääntely ja yritysten itsesääntely ovat keinoja ohjata yrityksiä itseohjautuviksi ottamaan vastuuta oman toimintansa sääntelystä. Yritysjuristin on ymmärrettävä yrityksen liiketoimintaympäristö, asiakasnäkökulma ja oma roolinsa kokonaisuudessa. Muun muassa tilanneherkkä oikeusajattelu ja systeemiteoria ovat työkaluja tähän. Vain siten yritysjuristi voi tuottaa todellista lisäarvoa liiketoiminnalle.
Description
Supervising professor
Rudanko, Matti, Prof. Emeritus, Aalto University, Department of Accounting, Finland
Keywords
oikeudellinen riski, oikeudellinen riskienhallinta, osakeyhtiö, yritysetiikka, systeemiteoria, muutos, yritysjuristin rooli, legal risk, legal risk management, limited liability company, business ethics, systems theory, change, role of inhouse legal counsel
Other note
Citation