User interface solutions for supporting operators' automation awareness in nuclear power plant control rooms

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-11
Degree programme
Language
en
Pages
[6] + 88 s.
Series
Abstract
This thesis discusses the effects of nuclear power plant control room digitalization and of increasing control room automation on the operator work. The concept of automation awareness is introduced and automation awareness is defined as a part of situation awareness. The development and maintenance of automation awareness is considered to be a continuous process that comprises of perceiving the current status of automation, comprehending the status and its meaning to the system behaviour as well as estimating the future statuses and their meanings. The human operator is seen as a part of the system, and their decisions and actions affect the system state. The questions of what is sufficient automation awareness and how to examine the acquired level of automation awareness are addressed briefly. Sufficient automation awareness is defined as the operator's understanding of automation, their skills to interact with it and their will to cooperate with it on such a level that leads to safe and efficient operation of the nuclear power plant in all situations. Factors affecting the development and maintenance of the operators' automation awareness in a nuclear power plant control room are listed. The thesis presents literature-based guidelines for successful human-automation cooperation as well as for presenting automation in control room user interfaces. The key contributors to a successful automation user interface are observability of automation, workload and failure management. In the practical part of the thesis, these factors were taken into account when designing and developing a user interface for a emergency diesel power generation system simulator. In developing the final user interface, user evaluation was utilized in addition to the literature-based theory. The ready-made user interface is presented and the design solutions are gone through especially in terms of the three mentioned guidelines.

Diplomityö käsittelee ydinvoimaloiden valvomoiden digitalisoinnin ja lisääntyvän automaation vaikutuksia prosessinohjaajien työhön. Automaatiotietoisuuden konsepti esitellään ja automaatiotietoisuus määritellään osana tilannetietoisuutta. Automaatiotietoisuuden kehittymistä ja ylläpitoa käsitellään jatkuvana prosessina, joka pitää sisällään automaation nykyisen tilan havainnoimisen, tilan ja sen merkityksen ymmärtämisen sekä tulevien tilojen ja niiden merkityksien ennakoimisen. Prosessinohjaaja nähdään järjestelmän osana, jonka päätökset ja toiminta vaikuttavat koko järjestelmän tilaan. Työ ottaa lyhyesti kantaa kysymyksiin siitä, mitä on prosessinohjaajien kannalta riittävä automaatiotietoisuus ja miten saavutettua automaatiotietoisuuden tasoa voidaan tarkastella. Riittävä automaatiotietoisuus määritellään ohjaajan ymmärryksenä automaatiosta, taitona toimia automaation kanssa ja haluna tehdä yhteistyötä automaation kanssa tavalla, joka johtaa turvalliseen ja tehokkaaseen ydinvoimalan ohjaamiseen kaikissa tilanteissa. Automaatiotietoisuuden kehittymiseen ja ylläpitoon vaikuttavat seikat ydinvoimalan valvomossa listataan työssä. Diplomityö esittelee kirjallisuudesta koottuja ohjenuoria onnistuneeseen ihmisen ja automaation väliseen yhteistyöhön sekä automaation esittämiseen valvomokäyttöliittymissä. Toimivan automaatiokäyttöliittymän suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioitavia seikkoja ovat automaation havaittavuus, työkuorma sekä vikojen hallinta. Työn käytännön osuudessa suunniteltiin ja toteutettiin nämä seikat huomioonottaen käyttöliittymä hätädieselsähköjärjestelmän simulaattoria varten. Lopullisen käyttöliittymän toteuttamisessa hyödynnettiin kirjallisuuteen pohjautuvan teorian lisäksi käyttäjäarviointia. Työ esittelee valmiin käyttöliittymän ja käy läpi sen suunnitteluratkaisuja erityisesti havaittavuuden, työkuorman ja vikojen hallinnan näkökulmasta.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Savioja, Paula
Keywords
automaatiotietoisuus, ydinvoimalaitos, valvomo, ihmisen ja automaation yhteistyö, ihminen-järjestelmä käyttöliittymät, automation awareness, nuclear power plant, control room, human-automation cooperation, human-system interfaces
Other note
Citation