Design of an Invasive Blood Pressure Measurement Software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
en
Pages
106
Series
Abstract
Tässä työssä määritellään ja suunnitellaan ohjelmisto, jolla voidaan mitata verenpainetta invasiivisesti. Ohjelmisto on osa sovelluskehystä, joka tulee tarjoamaan joustavan ympäristön erilaisten potilasvalvontatuotteiden ohjelmistojen toteuttamiselle. Valvontamonitoreiden käyttöalueita ovat pääasiassa anestesia ja tehohoito. Lähtökohtana työssä on etsiä käyttäjän ongelmakentästä lähtien kriteerit hyvälle monitorointiohjelmistolle sekä löytää ohjelmistokehityksen menetelmiä, joilla näiden kriteeteriden toteutumiseen voidaan vaikuttaa. Tärkeimmiksi laatukriteereiksi ohjelmistolle havaittiin turvallisuus sekä ylläpidettävyys. Turvallisuuskriteeri nousee sovellusalueen luonteesta, vaatimus ylläpidettävyydestä taas kehitettävän sovelluskehyksen pitkästä elinkaaresta. Standardissa ISO 9126 esitettävistä ohjelmiston laatukriteereistä turvallisuuteen vaikuttavat seuraavat: oikeellisuus, luotettavuus, sekä käytettävyys. Työssä arvioidaan, miten ohjelmistosuunnittelun hyväksi havaitut menetelmät tukevat turvallisuutta ja ylläpidettävyyttä. Käytettyjä menetelmiä ovat suunnittelumallit (design patterns), arkkitehtuurimallit, iteratiivinen ohjelmiston kehitysprosessi, käyttötapauskeskeinen oliomäärittely- ja suunnittelumenetelmä sekä Unified Modeling Language - notaatio. Työssä hyödynnetään myös oliokeskeistä CASE-työkalua Rational Rose. Työn määrittelyosassa perehdytään invasiiviseen verenpainemittaukseen käyttäjän, monitorituotteiden elinkaaren, ylläpidettävyyden sekä signaalin käsittelyn kannalta. Analyysissä otetaan lisäksi huomioon tuotteen todennäköiset kehityskohteet, jotta suunniteltu ohjelmisto tukisi niiden toteuttamista tulevaisuudessa. Määrittelyvaiheen menetelmiä ovat sovellusalueen käsitemaailmaa selventävät luokkamallit, käyttötapauskaaviot sekä vikapuuanalyysi. Suunnitteluosassa esitetään suunnitteluvaiheen luokkamalli, sekä keskeisille käyttötapauksille interaktiokaaviot, joiden pohjalta kehitetyn luokkamallin toimivuutta arvioidaan. Työn tuloksena syntyi perusteellinen vaatimusmäärittely sekä suunnittelutason luokkamalli, jota tarkentamalla voidaan siirtyä koodin generointiin ja ohjelmiston toteutusvaiheeseen. Työn keskeisiä tuloksia ovat eri tahojen ohjelmistolle asettamat, yllättävän monimutkaiset vaatimukset. Työssä löydettiin myös vaatimuksia, joiden analysointia tulee jatkaa tuotetasolla. Työ tukee käsitystä, että perusteellinen analyysivaihe vähentää muutostarvetta ja siten kustannuksia seuraavissa vaiheissa. Toinen keskeinen havainto on, että iteratiivinen ohjelmistokehitysprosessi soveltuu myös alijärjestelmien kehitykseen erityisesti sellaisissa projekteissa, joiden ylätason vaatimukset ovat huonosti määriteltyjä. Lisäksi työ osoittaa, että suunnittelumallien ja arkkitehtuurimallien avulla voidaan löytää toimivia ratkaisuja ilman pitkää kokemusta oliokeskeisestä ohjelmistosuunnittelusta.
Description
Supervisor
Katila, Toivo
Keywords
blood pressure, verenpaine, monitoring, monitorointi, measurement software, mittausohjelmisto, object-oriented analysis, oliokeskeinen määrittely, object-oriented design, oliokeskeinen suunnittelu
Other note
Citation