The use of sustainability indicators in industrial applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-03
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT3002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikana koulutusohjelma
Language
en
Pages
89
Series
Abstract
Abstract Sustainability as a concept consists of three categories: environmental, economic and social sustainability. The concept of sustainability is relatively wide and the collected data needs to be significantly compressed in order to interpret it and make truthful conclusions. Data compressing can be done with the help of sustainability indicators. Indicators are a powerful tool for compressing large amounts of data into few indices and hence getting comprehensible results of complex issues. The total sustainability of an industrial plant can be measured and evaluated with sustainability indicators created especially for this purpose. Indicators are an illustrative way of evaluating operational areas that are organized well and operational areas that need to be improved. In this thesis the Metric project sustainability index is tested through two case examples in order to see if the index is a usable tool for industrial applications assessment. The used case examples are before-known in order to simplify the evaluation of the indicator tool. Recommendations for improving the sustainability indicator tool are made based on the given results from the case examples. The goal of this thesis is to canvass if the Metric project sustainability indicator tool is convenient for industrial needs and what still needs to be improved. The tool is created especially for internal use for a company for estimating the sustainability of an industrial plant. The tool can be used e.g. when a company is building a plant, purchasing a plant or planning to make an industrial investment.

Tiivistelmä Kestävyys (sustainability) voidaan määritellä kolmen eri osa-alueen avulla, jotka ovat ympäristönäkökulma, taloudellinen näkökulma ja sosiaalinen näkökulma. Kestävyys on käsitteenä melko laaja ja sen takia kerättyä pohja-aineistoa tulee tiivistää, jotta se olisi helposti tulkittavissa. Pohja-aineiston tiivistäminen voidaan tehdä esimerkiksi kestävyysindikaattorien avulla. Indikaattorien avulla pystytään tiivistämään huomattava määrä tietoa muutamaksi, helposti tulkittavaksi indeksiksi. Indikaattorit ovat käyttökelpoisia apuvälineitä erityisesti monimutkaisten asioiden ja asiayhteyksien tulkitsemiseen. Indikaattorien avulla voidaan helposti löytää ne toiminnan osa-alueet, jotka ovat hyvin kehittyneitä ja toimivia, sekä ne osa-alueet, joita voidaan edelleen parantaa. Tässä työssä testataan Metric-projektissa luodun kestävyysindeksityökalun toimintaa kahden case-esimerkin avulla. Case-esimerkit ovat ennalta tuttuja, jotta indeksin arvioiminen työkaluna olisi mahdollisimman yksiselitteistä. Case-esimerkkien avulla pyritään arvioimaan indeksityökalun toimivuutta ja löytämään kehitysehdotukset sen eteenpäin viemiselle. Työn tarkoituksena on arvioida, onko kestävyysindeksityökalu käyttökelpoinen teollisuuden tarpeisiin ja mitä parannettavaa siinä vielä on. Työkalu on suunnattu erityisesti teollisuusyrityksille sisäiseen käyttöön kestävyyden mittaamisen apuvälineeksi tehdastasolla. Työkalua voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa rakennetaan tai ostetaan teollisuuslaitos tai suunnitellaan uutta investointia jo olemassa olevaan laitokseen.
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Dahl, Olli
Keywords
Sustainability, sustainable development, indicators, index tool, steel industry, Kestävyys, kestävä kehitys, indikaattorit, indeksityökalu, terästeollisuus
Other note
Citation