Toward effective data-driven supplier value management: A multiple case study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
96+8
Series
Abstract
Growing complexity and uncertainty in supply chains alongside the trend of companies focusing on their core competencies has led to increased reliance on suppliers for organizations with large, global supplier bases. At the same time, the added value derivable from suppliers beyond cost savings has become more commonly recognized by sourcing and procurement professionals in recent years. Key enabler of freeing up time from operational activities to strategic ones and managing suppliers for value is data and the software tooling powered by it. The amount of available relevant supplier data to use in decision making has increased both through adoption of information systems, such as purchasing ERPs, and emergence of 3rd party data sources, such as sustainability assessment databases. Existing supply chain management research does not provide a comprehensive overview on data driven supplier value management. Therefore, the objective of this study was to generate novel knowledge on supplier value aspects and the data driven software capabilities to extract this value. This study was conducted as a multiple case study consisting of six case companies operating with global supplier bases and thousands to tens of thousands of suppliers from varying industries. Sourcing and procurement executives and managers were interviewed to get expert views from practical perspective. First, the results of this study show that while definition of supplier value is not unambiguous, it can be categorized in three distinct areas: performance related, sustainability and risk management related, and relationship related value aspects. Second, six key capabilities for data driven supplier value management software are defined. To realize the value from supplier management activities, companies should seek to utilize both internally generated and externally sourceable data to construct a comprehensive, objective view on suppliers. By this, pain points and opportunities in supplier base can be efficiently identified, and scarce employee resources directed where most needed.

Toimitusketjujen monimutkaisuuden ja epävarmuuden kasvaminen, sekä yritysten keskittyminen ydinkyvykkyyksiinsä enenevissä määrin on johtanut lisääntyneeseen riippuvuuteen toimittajiin erityisesti yrityksissä, jotka operoivat suuren ja kansainvälisen toimittajakunnan kanssa. Toisaalta hankinnan ammattilaiset ovat alkaneet tunnistamaan toimittajien kautta kulusäästöjen lisäksi saadun lisäarvon viime vuosien aikana. Tärkeänä tekijänä ajan vapauttamiseksi operatiivisista toimista strategisiin, ja toimittajien hallitsemisessa lisäarvon tuottamiseksi toimii data ja sitä hyödyntävät ohjelmistot. Käytettävissä olevan oleellisen ja päätöksenteon tukena toimivan toimittajadatan määrä on lisääntynyt sekä hankinnan tietojärjestelmien, kuten ostojärjestelmien, sekä kolmansien osapuolien tarjoamien tietolähteiden, kuten kestävyystietokantojen kautta. Nykyinen kirjallisuus ei tarjoa kattavaa kuvaa datavetoisesta toimittajan arvon hallinnasta. Siksi, tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda uutta tietoa toimittajan lisäarvon tyypeistä, sekä datavetoisista ohjelmisto kyvykkyyksistä, joilla tätä lisäarvoa voi tuottaa. Tämä tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena koostuen kuudesta moninaisilla toimialoilla olevasta tapausyrityksestä, jotka toimivat globaalien, tuhansista ja jopa kymmenistä tuhansista toimittajista koostuvien toimittajakantojen kanssa. Hankinta- ja toimitusketjujohtajia haastateltiin asiantuntija näkemyksien saamiseksi käytännön näkökulmasta. Ensiksi, tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka toimittajan lisäarvo ei ole yksiselitteinen, se on luokiteltavissa kolmeen osa-alueeseen: toimittajan suoritukseen ja kilpailukykyyn perustuviin, kestävyyteen ja riskien hallintaan perustuviin, sekä ostaja myyjäsuhteeseen perustuviin näkökulmiin. Toiseksi, kuusi keskeistä kyvykkyyttä datavetoiselle ohjelmistolle tunnistettiin. Lisäarvon realisoimiseksi toimittajanhallinnan aktiviteeteista, yritysten tulee pyrkiä hyödyntämään sekä sisäisesti luotua, että ulkoisesti hankittavaa dataa luodakseen kattavan ja objektiivisen perustuvan näkymän toimittajista. Tällä tavoin kipupisteet sekä mahdollisuudet toimittajakannasta ovat tehokkaasti tunnistettavissa, ja rajatut työntekijäresurssit suunnattavissa sinne missä niitä eniten tarvitsee.
Description
Thesis advisor
Kim, Seongtae
Ruikka, Heta
Keywords
supplier analytics, procurement software, supplier value, internal data, external data, supplier segmentation
Other note
Citation