Kylmäjärjestelmän elinjaksokustannusmalli ja sen hyödyntäminen huoltopalvelun etujen todentamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
76 s. + liitt.
Series
Abstract
Palveluiden merkitys taloudelle on länsimaissa kasvanut viime vuosikymmeninä. Kyse ei ole pelkästään työvoiman siirtymisestä teollisuudesta palvelusektorille, vaan myös teollisuudessa pyritään hyödyntämään koko tuotteen arvoketju kehittämällä laiteperusteisia palveluita. Menestyäkseen laiteperusteisen palvelun tulee pystyä tuottamaan arvoa asiakkaalle, eli sen tulee minimoida asiakkaalle tuotteen käyttämisestä syntyvät elinjaksokustannukset (LCC Life cycle cost). Tämän lisäksi, palvelun tuottajan tulee onnistua palvelun kehittämisessä niin strategisella kuin liiketoiminnallisella tasolla. Suhteessa asiakkaaseen, uuden palvelun kehittämisen (NSD) ongelmakenttiä ovat mm. palvelupaketointi ja arvon todistaminen. Tässä työssä selvitettiin miten kylmälaitevalmistajan huoltopalvelu voi tuottaa arvoa asiakkaalle ja miten tämä arvo voidaan esittää. Ongelmaa lähestyttiin laskemalla kahdesta elintarvikemyymälästä kylmäjärjestelmän toteutuneet elinjaksokustannukset ja muodostamalla niiden perusteella teoreettinen malli näistä kustannuksista. Elinjaksokustannusten perusteella tehtiin päätelmiä siitä, miten huoltopalvelu voi tuottaa etua asiakkaalle. Työ nojaa oleellisesti elinjaksokustannuslaskennan teoriaan. Työssä on myös käsitelty elinjaksokustannuslaskennan sekä käyttövarmuuden ja kunnossapidon suhdetta. Tämän lisäksi työssä käydään läpi palvelua strategiavaihtoehtona sekä palvelukehityksen malleja. Palveluiden kehittämisen teorian yhteydessä, syvennytään kehitysmallien lisäksi siihen miten teorian mukaan asiakkaalle tarkoitettu etu saadaan viestittyä parhaiten arvoväittämän avulla. Tutkimuksen tuloksena saatiin kylmäjärjestelmälle kaksi elinjaksokustannuksia kuvaavaa mallia. Malleista voitiin muodostaa huoltopalvelun etuja kuvaava kolmiosainen arvoväittämä sekä yksi ehdotus väittämän kehittämiseksi tulevaisuudessa. Muodostettua elinjaksokustannusmallia ja arvoväittämää voidaan hyödyntää huoltopalvelun myynnissä, markkinoinnissa ja kehittämisessä.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Koskelainen, Arto
Keywords
commercial refrigeration system, arvoväittämä, customer value proposition, elinjaksokustannus, dependability, LCC, life cycle cost, NSD, LCC, kylmäjärjestelmä, NSD, käyttövarmuus, services, palvelu
Other note
Citation