Effects of kitting on labour productivity in a building renovation project

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-10
Department
Major/Subject
Mcode
ENG27
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
en
Pages
95
Series
Abstract
In this thesis, the effect of material kitting on labour productivity in apartment house pipe renovation project was studied. The theory part of the thesis reviews previous research on material logistics in construction, and labour productivity and its definition and measurement methods in the construction industry. Kitting as a form of material logistics means that required materials for each work phase are delivered into the work station as one kit that includes all the required materials. In the case of pipe renovation, materials required for one apartment are delivered apartment-specific before starting the work phase. Materials are supplied into a logistics center, where materials are temporarily stored, kitted and sent to the building site as scheduled. The effect of kitting on work productivity was studied by comparing performance of workers between two projects, of which the other utilized kitting. The measured time was divided into productive work and other activities. When the worker was at the work station (in the bathroom), the time was counted to be productive. Time spent outside the bathroom was divided into several classes, such as getting materials, getting tools, pondering, and breaks. To reduce random variation, “effective time” was calculated by removing breaks and other relatively random work interruptions from the total time. Time spent preparing the kits and delivering them into the apartments was added to the material time to involve time that is outsourced from the site. Data was obtained about how long it took to perform certain work phases in one bathroom and how long the material logistics took. Four work phases were studied in the thesis: 1) water supply and sewer branching, 2) tiling, 3) ceiling installation and 4) fixturing. The results show that kitting improved work productivity. In the case of branching, kitting reduced the required labour input by 55 %, whereas in tiling the input was reduced by 5.1 % and in ceiling installation by 2.6 %. Data obtained from fixturing was not reliable enough to get results. The effect of kitting seemed to be greatest within work phases that require a lot of small accessories. It is notable that kitting was not maximally utilized in the project and durations of work phases are naturally affected by other factors in addition to kitting. With a full utilization of kitting, the effect of kitting would increase significantly. It is also noteworthy that only the effect on work productivity was considered. For example, the advantages and disadvantages on schedules and economical factors were not considered.

Diplomityössä tutkittiin setityksen vaikutusta työn tuottavuuteen kerrostalon putkiremonttityömaalla. Teoriaosuudessa tutkittiin perinteistä materiaalilogistiikkaa työmailla, tuottavuutta ja sen määrittelyä ja mittaamista rakennusteollisuudessa. Setityksellä tarkoitetaan materiaalilogistiikan muotoa, jossa kussakin työvaiheessa tarvittavat materiaalit toimitetaan työpisteelle yhtenä pakettina, settinä, joka sisältää kaikki tarvittavat materiaalit. Putkiremonttityömaan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että kussakin asunnossa tarvittavat materiaalit toimitetaan asuntokohtaisesti juuri ennen työvaiheen alkamista. Materiaali toimitetaan logistiikkakeskukseen, jossa materiaalit kasataan välivaraston kautta setteihin ja lähetetään työmaalle aikataulutetusti. Setityksen vaikutusta työn tuottavuuteen tutkittiin mittaamalla työntekijöiden työsuoritteita kahdessa kohteessa, joista toisessa sovellettiin setitystä. Mitattu aika jaettiin tuottavaan työhön ja muihin aktiviteetteihin siten, että työntekijän ollessa työpisteessään (kylpyhuoneessa), ajan oletettiin olevan tuottavaa. Työntekijän ollessa kylpyhuoneen ulkopuolella, käytetty aika mitattiin ja jaettiin osiin: materiaalien hankkimiseen, työkalujen hankkimiseen, ihmettelyyn, taukoihin jne. Tulosten satunnaisuuden pienentämiseksi mitatuista ajoista laskettiin “tehokas aika”, josta poistettiin tauot ja muu suhteellisen satunnaiset työn keskeytykset. Materiaaliaikoihin lisättiin logistiikkakeskuksessa tehdyt tunnit ja settien kantaminen asuntoihin, jotta työmaalta ulkoistettu työ tulisi lasketuksi mukaan mittaukseen. Tuloksena saatiin dataa siitä, kauanko työntekijällä meni suorittaa tietty työvaihe yhdessä kylpyhuoneessa ja paljonko materiaalien käsittelyyn kului tästä ajasta. Työvaiheiden kestoihin vaikuttavat luonnollisesti monet tekijät setityksen lisäksi, mutta materiaalilogistiikkaan kuluvan ajan kohdalla vaikutus on selkeämpi. Työssä tutkittiin neljää työvaihetta: vesi- ja viemärihajotuksia, laatoitusta, alakattoja ja kalusteasennusta. Tulokset osoittavat, että setitys paransi työn tuottavuutta. Putkihajotusten kohdalla setitys vähensi käytettyä työpanosta 55 %. Laatoitusvaiheessa työpanos laski 5,1 % ja alakattojen kohdalla 2,6 %. Kalusteasennuksista saatu data ei ollut riittävän luotettavaa tuloksen saamiseksi. Suurin vaikutus setityksellä vaikutti olevan paljon pieniä osia vaativissa työvaiheissa. On huomattava, että työmailla setitystä ei hyödynnetty maksimaalisesti. Täydellä hyödyntämisellä materiaaliaika vähenisi huomattavasti. Tärkeää on myös huomata, että työssä käsiteltiin vain työn tuottavuutta. Setityksen muihin mahdollisiin hyötyihin ja haittoihin ei oteta kantaa.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Viitanen, Jaakko
Keywords
kitting, construction, logistics, productivity
Other note
Citation