Sodan perintö - taiteellinen tutkimus kärsimyksen kuvaamisen taustoista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Sodan perintö on taiteellinen tutkimus, joka koostuu näyttelystä ja tutkielmasta. Sodan perintö -näyttely oli esillä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Galleria Lumeessa tammikuussa 2015. Näyttelyssä ja tutkielmassa Heikkilä tutkii isänsä ottamien sotakuvien vaikutusta taiteelliseen työhönsä. Tutkielma rakentuu sotakuvien ja näyttelyteosten väliselle kuvalliselle dialogille. Tutkimustehtävänä on pyrkimys ymmärtää taiteellista työskentelyä sodan kuvaamisen kontekstissa. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimii ajatus hermeneuttisesta kehästä sekä kehollisen ja hiljaisen tiedon teoriat. Tekstissä pyritään tuomaan esille, kuinka muistot ja kokemukset hiljaisena ja kehollisena tietona ilmenevät taiteen tekemisessä ja kuinka merkitykset syntyvät kuvallisen dialogin kautta. Tutkielmassa pohdinta suuntautuu tarkastelemaan myös eettistä asennoitumista sekä omakohtaisen taiteen yhteiskunnallisuutta ja poliittisuutta. Näyttely on esitelty tutkielmassa kuvin ja kirjan mukaan on liitettynä DVD-levyllä piirrosanimaatio, jonka pohjana on käytetty osaa sotakuvista. Animaatio oli esillä näyttelyssä viiden tussipiirroksen rinnalla.
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Thesis advisor
Rastas, Marja
Keywords
sotakuvaus, piirustus, dialogi, kehollinen tieto, hermeneutiikka, kuvataidekasvatus
Other note
Citation