Toimijuuden paikat keskijohdon muutospuheessa: diskurssianalyysin kohteena osallistava strateginen muutos

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Finnish Business Communication
Talouselämän viestintä
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä strategiseen muutokseen keskijohdon näkökulmasta. Selvitän, millä tavalla muutos, sen osallistava suunnittelutapa ja käytännön toteutus rakentuvat keskijohdon puheessa ja millaisia toiminnan ja olemisen reunaehtoja erilaiset muutosdiskurssit tuottavat muutosvaihetta elävän organisaation toimijoille. Tutkimuksen teoreettisessa osassa liitän tutkimukseni strategia käytäntönä -suuntauksen piiriin ja hahmotan tutkimukseni sosiaalisen kontekstin kannalta keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä: strategista muutosta, keskijohdon strategista roolia ja strategiatyön osallistavuutta. Lisäksi luon silmäyksen strategian ja muutoksen diskursseihin aiemmassa tutkimuksessa. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Tutkielman empiirinen osuus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena, ja sen pääasiallinen aineisto koostuu seitsemästä teemahaastattelusta. Haastateltavat edustavat hiljattain strategisen muutoksen käynnistäneen mediayhtiön keskijohtoa ja ovat olleet mukana muutoksessa jo sen suunnitteluvaiheessa. Analysoin haastattelut diskurssianalyysin metodologisessa viitekehyksessä tarkastellen puheessa esiintyviä normeja ja arvoja, nimeämistä ja kategorioita sekä erilaisia retorisia keinoja. Näin tuottamieni havaintojen kautta pyrin tekemään tulkintoja siitä, millaisiin diskursseihin puhujien selonteot strategisesta muutoksesta nojautuvat, millaisia subjektiasemia diskurssit tuottavat eri toimijoille ja millaisia funktioita niillä on tutkimuksen sosiaalisessa kontekstissa. TULOKSET Nostin aineistostani esiin kolme strategisen muutoksen diskurssia, joista kukin rakentaa omanlaisensa joukon subjektiasemia. Organisaation toiminnan säännönmukaisuutta ja muutoksen vaihtoehdottomuutta painottava mekanistinen diskurssi kiinnittyy perinteisiin käsityksiin strategiasta lineaarisena ja hierarkkisena prosessina, jossa joku päättää ja muut tekevät. Konkretiaan ja käytännön liiketoimintaan nojautuva pragmaattinen diskurssi luo strategisen toiminnan paikkoja myös virallisen strategisen suunnitteluprosessin ulkopuolelle. Muutoksen omaksuttavaa luonnetta ja vuorovaikutusta korostavassa ideologisessa diskurssissa strateginen toimijuus ei ole vain rationaalista suunnittelua ja päätöksentekoa, vaan myös esimerkiksi innostamista ja esimerkin näyttämistä. Diskurssien funktioista tuon esiin esimerkiksi kriittisten näkökulmien oikeuttamisen, muutokseen liittyvien vastoinkäymisten neutraalin käsittelyn sekä henkilökohtaisen toimintatilan ja arvokkuuden tunteen luomisen. Lisäksi pohdin diskurssien käytön seurauksia strategiselle muutokselle asetettujen tavoitteiden valossa.
Description
Keywords
diskurssianalyysi, keskijohto, osallistuminen, strategia käytäntönä, strateginen muutos
Other note
Citation