Kiinteistökehittämisen asiantuntijapalvelun tuotteistaminen asuntorakentamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-02-20
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
88 + 5
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa on muodostettu tuotteistettu palvelumalli kiinteistökehittämisen asiantuntijapalvelulle koskien asuntorakentamista. Tutkimus on merkittävä, sillä kiinteistökehittämistä ei ole aikaisemmin tutkittu asiantuntijan näkökulmasta yhtenäisenä palvelukokonaisuutena. Tutkimus toteutettiin käyttämällä tutkimusmateriaalina kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkimustapauksia sekä asiantuntijahaastatteluita. Näiden pohjalta on kehitetty ehdotus kiinteistökehittämisen asiantuntijapalvelun mallista, joka palvelisi parhaiten sekä asiakkaan että palveluntarjoajan tarpeita. Tutkimuksen keskeisimpiä teemoja ovat kiinteistökehittämisen asiantuntijapalvelun sisällön ja erityispiirteiden määrittäminen sekä asiantuntijapalvelun eri asiakasryhmien tarpeiden kartoittaminen. Lisäksi tutkimuksessa määritellään ja kehitellään tärkeimmät kiinteistökehittämisen asiantuntijapalvelussa hyödynnettävät raportointi- ja analysointityökalut. Muodostettu kiinteistökehittämisen asiantuntijapalvelun malli on kehitetty hyödyntämällä palvelun tuotteistamisen modulointiperiaatetta. Tutkimustapausten pohjalta palvelumalli jakautuu selkeästi viiteen eri päävaiheeseen; aihio-, hankeanalyysi-, päätöksenteko-, sopimus- ja toteutusvaiheeseen. Moduuliperiaatteen mukaisen standardiosan muodostaa aihiovaihe. Moduuliosa koostuu hankeanalyysi-, päätöksenteko- sekä sopimusvaiheesta. Muodostetun palvelumallin mukaan jokaista moduuliosaa ennen on kriittinen pääätöksentekopiste, jossa tehdään päätös hankeen etenemisestä seuraavaan vaiheeseen. Räätälöidyn osan muodostaa varsinainen asiakkaalle suoritettava toteustusvaihe. Tuotteistetun kiinteistökehittämisen asiantuntijapalvelun avulla palveluntarjoaja pystyy selkeiden eri vaiheiden avulla arvioimaan, analysoimaan ja toteuttamaan erityyppisiä kehityshankkeita tehokkaasti sekä tarjoamaan asiakkaalle selkeää palvelukonseptia. Tehokkaiden raportointi ja analysointityökalujen avulla saadaan jo aikaisessa vaiheessa käsitys hankkeiden kannattavuudesta sekä soveltuvuudesta eri sijoittajien strategiaan ja tavoitteisiin.

The objective of this Master`s Thesis is to formulate a productized a consultancy service for a real estate development. The research is based on literature study, case studies and interviewing with few selected case companies. Based on these research methods is developed the service model, which cater for needs of the service supplier and the customers. The main themes of this Master`s Thesis are to determine the content and special characteristics of real estate development consultancy service and to chart needs of customer groups. In addition, it is defined and developed the main reporting and analysing methods in real estate development consultancy service. Real estate development consultancy service is formed by the utilization of modulation principles in the productization of the service model. During case studies was noticed that consultancy service model is divided into five stages. Those stages are the billet stage, project analysing stage, decision stage, agreement stage and implementation stage. According to modulation principles, the billet stage modulates the standard part of service. The module part is consisted of the project analysing stage, decision stage and agreement stage. According to the service model there is the decision point before every module. At the decision point is made the decision of continuing the project. The implementation stage modulates the tailored stage of modulation principles. With the help of productize consultancy service model, the service provider can evaluate, analyse and implement different real estate development projects effectively and provide explicit service concept for the customers. Also with the help of effective reporting and analysing methods is possible to get understanding about profitability of development projects in the early stage of project and quit unprofitable ones.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Valkonen, Lasse
Keywords
kiinteistökehittäminen, palveluprosessi, palvelun tuotteistaminen, asiantuntijapalvelu
Other note
Citation