A multivocal literature review on developer experience

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-03-16
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
67+5
Series
Abstract
Developer experience is a concept that has emerged from the notion of User experience. Developer experience differs from user experience that it is considering developers instead of users. However, developers can be seen as users of software development tools. The concept of developer experience has initiated new ways of thought and practices for software development. Even if there has been previous research on the topic of developer experience, there are still open questions and vague definitions on what developer experience is and what it means in practice. To better understand the definition of developer experience this thesis’ focus is on understanding the current state of research of developer experience. The study was performed as multivocal literature review where articles written by both academics and practitioners were analyzed. The results from the review indicate that developer experience can be seen as a way to understand the feelings and perceptions of the developers in a software development context. Developer experience is studied both in the academics and the industry, where they both focus on improving the developers experiences when developing software. The difference between the academics and practitioners is that academics are focused on understanding the underlying phenomena of developer experience, while practitioners have seen a lot of different opportunities and business value in studying and improving developer experience.

Utvecklarupplevelse är ett begrepp som har framträtt från definitionen av använ- darupplevelse. Utvecklarupplevelse skiljer sig från användarupplevelse från att utveck- larupplevelse är förknippad med utvecklare som både utvecklar nya produkter och tjänster men också som också agerar som användare av verktyg och hjälpmedel till utveckling. Användarupplevelse fokuserar endast på personer som använder produkter och tjänster. Konceptet av utvecklaruDeveloper experience is a concept that has emerged from the notion of User experience. Developer experience differs from user experience that it is considering developers instead of users. However, developers can be seen as users of software development tools. The concept of developer experience has initiated new ways of thought and practices for software development. Even if there has been previous research on the topic of developer experience, there are still open questions and vague definitions on what developer experience is and what it means in practice. To better understand the definition of developer experience this thesis’ focus is on understanding the current state of research of developer experience. The study was performed as multivocal literature review where articles written by both academics and practitioners were analyzed. The results from the review indicate that developer experience can be seen as a way to understand the feelings and perceptions of the developers in a software development context. Developer experience is studied both in the academics and the industry, where they both focus on improving the developers experiences when developing software. The difference between the academics and practitioners is that academics are focused on understanding the underlying phenomena of developer experience, while practitioners have seen a lot of different opportunities and business value in studying and improving developer experience.pplevelse har resulterat till nya tankesätt och metoder inom mjukvaruutveckling. Fastän det har gjorts forskning inom ämnet av utvecklarupplevelse, så finns det ännu öppna frågor om utvecklarupplevelse och vad det innebär. Existerande definitioner på utvecklarupplevelse är till viss del vaga. För att bättre förstå definitionen av utvecklarupplevelse, fokuserar detta diplomarbete på att förstå den nuvarande statusen på forskning av utvecklarupplevelse. Studien i detta diplomarbete utfördes som en litteraturöversikt, där artiklar skrivna av både akade- miker och experter inom industrin analyserades. Resultaten från litteraturöversikten indikerar att utvecklarupplevelse kan ses som ett sätt att förstå utvecklarnas känslor och uppfattningar i mjukvaruutveckling. Utvecklarupplevelse studeras både inom akademin och industrin, där båda fokuserar på att förbättra utvecklarnas upplevelser när man utvecklar programvara. Skillnaden mellan akademiker och industrin är att akademiker är inriktade på att förstå de underliggande fenomenen av utvecklarupp- levelse, medan industrin har sett många olika möjligheter med att skapa affärsvärde av att förstå och förbättra utvecklarupplevelse.
Description
Supervisor
Fagerholm, Fabian
Thesis advisor
Fagerholm, Fabian
Keywords
developer experience, multivocal literature review, doftware Developer, software engineering
Other note
Citation