Inverse Problem for Quantum Mechanical Scattering in One Dimension

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-09-30
Department
Major/Subject
Mekaniikka
Mcode
F3007
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
69
Series
Abstract
The field of inverse problem considers mathematical methods for reconstructing unknown parameters of some model from given measurements. Such problems arise in different branches of science, e.g, in medical imaging. In this thesis, inverse mathematics is applied to a one-dimensional scattering problem in a quantum mechanical setting: the aim is to create an algorithm to determine the potential function of a scattering interval when transmission of electrons is observed. Since the scattering problem includes non-linear phenomena, an iterative reconstruction scheme is employed. The implemented numerical method combines finite element method (FEM) and the Gauss-Newton optimization algorithm in a manner which utilizes the FEM solver for numerical evaluations of the Jacobian matrix. Furthermore, the forward problem is shown to have a unique solution to reinforce credibility of the procedure. The resulting program optimally gives good reconstructions with simulated test data, but it is sensitive to the choice of regularization.

Käänteisongelmissa tavoitteena on päätellä fysikaalisen systeemin parametreja mittausdatasta. Tällaisia ongelmia esiintyy tieteessä laajalti, ja sovelluskohteita on esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa. Tämän työn tavoitteena on luoda algoritmi kvanttimekaaniselle sirontaongelmalle, jossa tutkittavan alueen potentiaalifunktion ominaisuuksia selvitetään havaituista elektronien läpäisytodennäköisyyksistä. Tässä tapauksessa sironnan matemaattinen malli on epälineaarinen, minkä takia joudutaan käyttämään elementtimenetelmään (FEM) perustuvaa iteratiivista numeerista inversioalgoritmia. Ratkaisin pohjautuu Gauss-Newton-optimointimenetelmään, jossa Jacobin matriisi lasketaan numeerisesti FEM-ratkaisijalla. Suoran sirontaongelman ratkaisun olemassaolo ja yksikäsitteisyys todistetaan algoritmin toimivuuden varmistamiseksi. Potentiaalien rekonstruktio testidatasta onnistuu hyvin, mutta menetelmä on herkkä regularisaation valinnan suhteen.
Description
Supervisor
Stenberg, Rolf
Thesis advisor
Hyvönen, Nuutti
Ojanen, Teemu
Keywords
inverse problems, quantum mechanical scattering, finite element method, Gauss-Newton method, käänteisongelmat, kvanttimekaaninen sironta, elementtimenetelmä, Gauss-Newton-menetelmä
Other note
Citation