Improving the software development process in a small creative organisation – a case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-08-28
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
75+5
Series
Abstract
Small software organisations with limited resources, often operate on a hybrid business model, balancing between developing their own products and services and multiple customer development projects in order to maintain a continuous cash-flow. Therefore, small software companies using agile software development methods, face challenges in their resource allocation and prioritization of development activities. This thesis examines if an explicit agile portfolio management processes could improve the software development process in a small Finnish digital creative organisation. The first objective the study was to explain the current state of portfolio management in the case organisation. The second objective was to identify the benefits of adopting explicit portfolio management in the case organisation. The study was conducted as a case study and used the portfolio management health barometer (HB) for analysing the current state of portfolio management in the case organisation. The HB uses a single survey and semi-structured interviews for data collection. The data was analysed using both quantitative and qualitative research methods. The results indicate that the case organisation is showing all symptoms, in varying degrees, associated in literature with inadequate portfolio management. Therefore, this study suggests that the current state of portfolio management in the case organisation is inadequate. Adopting an explicit portfolio management process in the case organisation would alleviate the current symptoms and improve the software development process.

Kassavirran turvaamiseksi pienet ohjelmistokehitysyritykset toimivat usein hybridi-liiketoimintamallin avulla, eli tasapainottelevat omien tuotteiden ja palveluiden kehityksen ja asiakaskehitysprojektien välillä. Tämän takia pieniä ohjelmistokehitysyrityksiä kohtaa useita haasteita liittyen resurssien allokointiin ja kehitystoiminnan priorisointiin. Tämä diplomityö tutkii, miten tekemissalkun hallinnalla voidaan parantaa pienen suomalaisen luovan organisaation ohjelmistotuotantoa. Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli arvioida tekemissalkun hallinnan nykytilanne tapausorganisaatiossa. Tutkimuksen toinen tavoite oli tutkia tapausorganisaatiolle suomat hyödyt eksplisiittisen tekemissalkun hallinnan käyttöönotosta. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tekemissalkun nykytilanteen selvittämiseksi hyödynnettiin ”portfolio management health barometer”-menetelmää (HB). Menetelmä hyödyntää yksittäistä kyselyä ja puolistrukturoituja haastatteluja tietojen keräämiseen. Tiedot analysoitiin käyttäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kirjallisuudessa organisaation riittämättömän tekemissalkun hallintaan on yhdistetty useita oireita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tapausorganisaatio oireilee eriasteisesti näistä riittämättömän tekemissalkun hallinnan oireista. Tämän takia tutkimus esittää, että tapausorganisaation tekemissalkun hallinnan nykytilanne on riittämätön. Eksplisiittisen tekemissalkun hallinnan käyttöönotto tapausorganisaatiossa lieventäisi nykyisiä organisaation oireita ja parantaisi näin organisaation ohjelmistotuotantoa.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Heikkilä, Ville
Keywords
portfolio management, development portfolio management, agile software development, portfolio management health barometer
Other note
Citation