Lumen ominaisuudet taajama-alueilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Department
Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
Yhd-12
Degree programme
Language
fi
Pages
144
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan kaupungistumisen vaikutuksia lumen ominaisuuksiin. Mittaukset on suoritettu osana Taajamahydrologia-projektia, joka on käynnissä Teknillisen korkeakoulun Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratoriossa. Tutkimus alueina ovat Espoon Vallikallion ja Laaksolahden taajama-alueet sekä Siuntion Rudbäckin luonnontilainen valuma-alue. Kaikilta mittausalueilta on kevättalven 2006 aikana useina eri ajankohtina suoritettu lumen vesiarvo- ja tiheysmittaukset sekä otettu laatunäytteitä. Laatunäytteistä on määritetty ravinteet (typpi ja fosfori sekä niiden liukoiset fraktiot), pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus sekä raskasmetallit (kromi, kadmium, sinkki, nikkeli ja lyijy). Työssä on keskitytty lumen ominaisuuksiin eri pintatyypeillä sekä erilaisten alueiden vaikutuksiin lumen ominaisuuksiin. Lisäksi pintatyypeille on laskettu ainemäärien arvot, jotka kuvastavat pintatyypillä olevaa kuormituspotentiaalia. Työssä on myös tarkasteltu kummankin taajama-alueen alueellisia ainemääriä, joiden perusteella voidaan arvioida kaupungistumisasteen vaikutusta lumen ominaisuuksiin. Kaupungistuminen vaikuttaa lumen ominaisuuksiin. Pientareilla etenkin lumen laatu oli huomattavasti heikompaa kuin pihoilla ja metsissä. Osittain taajama-alueilla metsien lumen laatu vastasi jopa luonnontilaisen alueen lumen laatua. Pientareilla lumen laatua heikensivät erityisesti liikenteen päästöt ja lumen käsittely, kuten auraus, suolaus ja hiekoitus. Jalkakäytävien pientareilla lumen laatuun vaikuttivat lisäksi lemmikkieläinten jätökset, mikä näkyi etenkin typpipitoisuuksissa. Lumen laatu oli heikompaa tiivisti rakennetulla Vallikallion alueella kuin Laaksolanden harvaan rakennetulla alueella. Jatkossa taajamalumien tutkimuksissa tulee keskittyä lumen vaikutuksista kaupunkipuroihin ja vastaanottaviin vesistöihin.
Description
Supervisor
Vakkilainen, Pertti
Thesis advisor
Sillanpää, Nora
Keywords
snow, lumi, urban hydrology, taajamahydrologia, snow water equivalent, lumen vesiarvo, snow quality, lumen laatu
Other note
Citation