Shining a light on contextual variance and planning dilemmas in public transport planning – Two Nordic case studies on BRT planning

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-03-16
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
en
Pages
95+3
Series
Abstract
This thesis sets to study what happens when an international public transport concept is implemented in a new context. With recent calls in transport planning scholarship to include features of communicative rationality into the disciplinary palette, this thesis builds on the notion of context and content in public transport planning. The context is further defined as the sphere of Aristotle’s phronesis. Phronesis refers to the ability understand politics and to interpret the contextual situation as goals and problems to be solved through planning. The content of transport planning is understood to be the skills, knowledge and resources (Aristotle’s techne and episteme) to create a solution to the planning problem. The solution studied in this case is the Bus Rapid Transit (BRT). The practical relevance of taking part in this theoretical discussion rests on present mega-trends: globalization and urbanization. Globalization accelerates the circulation of transport planning concepts, both in terms of increasing knowledge exchange, and by accentuating the competition between cities and city-regions. Urbanization and politics of sustainable development drive the search for new public transport solutions. In this climate, the sight on local contingencies may be lost. By taking part in this discussion, this thesis aims to strengthen the focus on context while retaining and enhancing the capacity to learn from others. The thesis contains three parts: a review on literature on knowledge in planning to provide tools to understand the interplay of context and content in public transport planning; the application of these insights into the evolution of BRT reported in the literature; and two case studies on the application of the BRT concept. The case studies examine the process of BRT planning and implementation in Malmö, Sweden and in Turku city-region, Finland. The focus on the context highlights planning dilemmas apparent in these cases and points towards some ways of solving them.

Tässä diplomityössä tutkitaan, mitä tapahtuu, kun kansainvälisesti tunnettu julkisen liikenteen ratkaisu toteutetaan uudessa ympäristössä. Tämä työ huomioi liikennesuunnittelukirjallisuuden viimeaikaiset vaatimukset sisällyttää kommunikatiivinen rationaalisuus liikennesuunnittelutieteen ymmärrysvälineistöön ja analysoi julkisen liikenteen suunnittelua kontekstin ja sisällön käsitteiden kautta. Konteksti ymmärretään Aristoteleen fronesiksen avulla. Fronesis on kyky ymmärtää politiikkaa ja tulkita ympäröivää todellisuutta tavoitteina ja ongelmina, jotka voidaan ratkaista suunnittelun avulla. Liikennesuunnittelun sisältö voidaan ymmärtää taitoina, tietoina ja resursseina (Aristoteleen tekhne ja episteme), joiden avulla kehitetään ja luodaan ratkaisu suunnitteluongelmaan. Suunnitteluratkaisu, jota tässä tutkitaan on metrobussi (eng. Bus Rapid Transit, BRT). Ajankohtaiset megatrendit, globalisaatio ja kaupungistuminen, antavat merkityksen tälle teoreettiselle keskustelulle. Globalisaatio kiihdyttää kansainvälisten liikennesuunnittelukonseptien kiertoa sekä helpottamalla tiedonvaihtoa että korostamalla kilpailua kaupunkien ja kaupunkiseutujen välillä. Kaupungistuminen ja kestävän kehityksen politiikka ajavat erityisesti julkisen liikenteen ratkaisujen etsintään. Tässä ympäristössä paikallisten olosuhteiden pohdinta voi jäädä jalkoihin. Ottamalla osaa tähän keskusteluun, työ pyrkii vahvistamaan paikallisen kontekstin ymmärtämistä samalla säilyttäen ja parantaen edellytyksiä ottaa oppia muista. Työ jakaantuu kolmeen osaan: ensin luodaan katsaus tiedon olemusta suunnittelussa käsittelevään teoriakirjallisuuteen. Tämä katsaus antaa työkaluja ymmärtää kontekstin ja ratkaisujen suhdetta julkisen liikenteen suunnittelussa. Seuraavaksi näitä työkaluja sovelletaan kirjallisuudessa kuvattuun BRT-konseptin kehitykseen. Lopuksi esitetään kaksi tapaustutkimusta BRT-konseptin soveltamisesta. Tapaututkimuksissa tutkitaan BRT-suunnittelua ja käyttöönottoa Malmössä Ruotsissa ja Turun kaupunkiseudulla Suomessa. Kontekstiin keskittyminen tuo päivänvaloon näiden tapausten suunnitteluhaasteita ja antaa osviittaa mahdollisista tavoista ratkaista nämä haasteet.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Mladenovic, Milos
Keywords
planning theory, Bus Rapid Transit, transport system planning, philosophy, phronesis, techne
Other note
Citation