National procedure for the process of applying a permission for placing structures underground

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 72
Series
Abstract
The goal of this work was to make a national preliminary plan for the creation and implementation of a procedure for the process of applying for permission for piecing structures underground. The goal was a one door model of procedure, in which applying for permission and enquiring of spatial information take place electrically and on a national and consistent way. This work responds to the practices of documentation of the structures underground from a technical and qualitative perspective. A most essential research question asked what the nature of the aimed permission process is. In order to determine what the needs of the aimed permission process are, it was necessary to address an addition research question concerning the present state of the process and those areas in it that need improvement. Research methods used included interviews, electrical questionnaires, and background material. With the aid of these methods the present state of the emission process was identified and the aimed permission process was determined. Those areas in need of improvement in the present state of the process were adopted as starting points for resolving the difficulties in the present process to be able to make improvements and determine the aimed process. The biggest problem in the present process is connected to the access of spatial information. Information about where structures are located is not available for all structures. Confirmation whether structures are present or absent on some certain area is hard to get. This is also the case for the sources of spatial information and a complete list of all those places where this information should be asked is not available. In the present situation the base maps used have a big diversity among the operators in this field. The location of the underground structures is specified with relative location. In this case, in order for all the operators to see the location in the same place they should use the same base map. Several coordinate systems are also used and transformations between these are needed. However, all the transformations are not known. The goal in the aimed permission process is the use of a unified base map and one coordinate system. For the creation of an electrical process of applying permission an information system using electrical interfaces is proposed. This system enables applying for and granting permission and getting access to spatial information.

Tämän työn tavoitteena oli tehdä esisuunnitelma kansallisen maanalaisten rakenteiden sijoitus- ja kaivulupaprosessin luomisesta ja sen toteuttamisesta. Tavoitteena oli yhden luukun toimintamalli, jossa maanalaisen rakenteen sijoittamiseen ja rakentamiseen liittyvässä prosessissa luvanhaku ja paikkatietojen kysely tapahtuvat sähköisesti kansallisesti yhtenäisellä tavalla. Työ ottaa kantaa kansallisella tasolla yhtenäistettäviin maanalaisten rakenteiden dokumentointi-käytäntöihin sekä teknisestä että laadullisesta näkökulmasta. Keskeisin tutkimuskysymys liittyi sijoituslupaprosessin tavoitetilan laatuun. Tavoitetilan tarpeiden määrittämiseksi tutkittiin sijoituslupaprosessin nykyinen tilanne ja siinä esille nousevat kehittämistarpeet. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluja, sähköisiä kyselyitä ja tausta-aineistoa, joiden avulla muodostettiin käsitys sijoituslupaprosessin nykyisestä tilanteesta sekä tavoitteena olevasta tilanteesta. Sijoituslupaprosessin nykyisessä tilanteessa esiin tulleet kehittämistarpeet olivat ratkaisuehdotuksien lähtökohtana tavoitetilanteen hahmottamisessa. Nykyisin merkittävimmät ongelmat liittyvät paikkatiedon käyttöön saamiseen. Kaikista maanalaisista rakenteista ei tiedetä, missä ne ovat tai onko jollakin alueella ylipäätään olemassa tällaisia rakenteita. Sitä ei myöskään tiedetä, keneltä kaikilta olemassa olevien rakenteiden paikkatietoa pitää kysyä. Nykytilanteessa käytössä oleva pohjakartta-aineisto vaihtelee paljon alan toimijoiden keskuudessa. Rakenteiden paikan määrittäminen suhteellisen sijainnin avulla edellyttää toimijoiden keskuudessa saman pohjakartan käyttämistä, jotta rakenne näkyy kaikilla samassa paikassa. Käytössä on myös useita koordinaattijärjestelmiä, joiden välillä joudutaan tekemään muunnoksia. Kaikkien koordinaatistojen välisiä muunnoksia ei kuitenkaan tunneta. Sijoituslupaprosessin tavoitteena olevassa tilassa suositellaan siirtymistä yhtenäisen pohjakartta-aineiston sekä yhden koordinaatiston käyttöön. Sähköisen sijoituslupaprosessin luomiseksi ehdotetaan tietojärjestelmää, jossa sähköisten rajapintojen avulla mahdollistetaan sekä lupien hakeminen että myöntäminen ja sijoituslupaprosessissa tarpeen olevan informaation käyttöön saaminen.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Ahonen-Rainio, Paula
Keywords
process, prosessi, underground structure, maanalainen rakenne, placement permission, sijoituslupa, data transfer interface, tiedonsiirtorajapinta, WMS, WMS
Other note
Citation