Production control based on activity planning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
(6) + 82 s. + liitt.
Series
Abstract
Tutkimus liittyy YIT-Yhtymä Oy:n laajaan kehitysohjelmaan, jolla pyritään tuotteistettujen rakennusosien ja tuotemalliteknologian käyttöön rakennustuotannossa. Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa tehtäväpohjainen tuotannonohjausprosessi talonrakennushankkeessa sekä kartoittaa tiedonsiirron tarpeet tuotannonohjausprosessissa. Tutkimuksessa testattiin rakennusosan tuotteistuksessa luotavien tietojen käyttöä tehtäväsuunnittelussa sekä tarkasteltiin tarjouslaskennassa tapahtuvaa päätöksentekoa ja tiedon tallennusmahdollisuuksia. Tuotannonohjausprosessi on mallinnettu tutkimuksessa IDEF0-kaavioilla, joissa esitetään prosessin vaiheet ja kussakin vaiheessa tarvittavat lähtötiedot ja tuotettavat tulosteet. Mallinnuksen lähtökohtana on Talo 90 -laskentamenettely, OPAS ja TURVA -menetelmän mukainen rakennushankkeen ohjaus sekä tehtäväsuunnittelun pohjalta tapahtuva ohjausmenettely. Tutkimuksessa esitetyssä tuotannonohjausprosessissa korostuu tehtäväsuunnittelun merkitys hankkeen toteutuskeinoihin liittyvässä päätöksenteossa. Hanke ositellaan itsenäisesti valvottaviin ja ohjattaviin kokonaisuuksiin, tehtäviin. Tuotannon valvonta ja ohjaus tapahtuu ohjaamalla yksittäisiä tehtäviä, joiden toteutus ja ohjauskeinot suunnitellaan tehtäväsuunnitelmassa. Tuotannonohjausprosessin systemaattisella mallinnuksella pystytään analysoimaan ja järkeistämään prosessia siten, että tiedonsiirto on aukotonta ja vältytään päällekkäiseltä työltä. Mallinnus luo pohjan myös tuotannonohjauksessa tarvittavien tietoteknisten työkalujen suunnittelulle.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Wegelius, Petri
Keywords
activity planning, tehtäväsuunnittelu, production control, tuotannonohjaus
Other note
Citation