Tasoristeysten poistamisen ja turvaamisen kiinteistötekniset ja -oikeudelliset näkökohdat, esimerkkirataosina Turku-Toijala ja Orivesi-Haapamäki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
133+20
Series
Abstract
Työssä selvitetään eri mahdollisuuksia yksityisteiden tasoristeysten poistamiseen ja tasoristeysturvallisuuden parantamiseen kiinteistöteknisin toimenpitein sekä selvitetään aiheeseen liittyviä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia. Tasoristeysturvallisuutta voidaan parantaa poistamalla tasoristeys tai tekemällä tiehen tai sen ulkopuolisen alueen ominaisuuksiin muutoksia. Tasoristeys voidaan poistaa joko tarpeettomana tai yleiseen tarpeeseen vedoten. Tarpeettomana lakkautettavat tieoikeudet ovat yleensä yksittäisiä tasoristeyksiä. Kun poistetaan useita tasoristeyksiä yhtenäisiltä rataosuuksilta ja on kyse yleisestä tarpeesta johtuva poistaminen, on yksittäisten tietoimitusten sijaan kannattavaa käyttää alueellista tietoimitusta. Alueellinen tietoimitus voi käytännössä nopeuttaa poistamisaikataulua ja yhdessä hankeuusjaon kanssa vähentää oleellisesti tasoristeysten tarvetta ja siten olemassaoloa. Käyttökelpoisimmat turvaamiskeinot ovat tasoristeyksen siirtäminen turvallisempaan paikkaan, tienosan parantaminen (mm. risteyskulman oikaisu ja odotustasanteiden parantaminen) sekä näkemäalueiden raivaus. Tasoristeys ei eroa yksityistielainsäädännössä mitenkään muusta tien osasta. Jokainen yksityistie tehdään käyttäjänsä tarpeiden mukaisesti ja niiden tienpidosta määrätään täysin paikka-, käyttäjä- ja tarvekohtaisesti. Radanpitäjän tasoristeysohjeet (RAMO9) eivät ole tienpitäjää velvoittavia eikä tienpitäjä voi toisaalta velvoittaa radanpitäjää suorittamaan tiehen kohdistuvia kunnostustöitä RAMOon vedoten. Radanpitäjä on vastuussa ainoastaan radasta ja sen rakenteista; tiehen liittyviä vastuita ja velvollisuuksia sillä ei nykylainsäädännön mukaan ole. Tien ja sen ulkopuolisen alueen tekemisestä ja kunnossapidosta vastaa tienpitäjä. Nykyisin tasoristeyksiin liittyvät vastuut, velvollisuudet ja oikeudet ovat niin sekaisin, etteivät oikeus ja kohtuus kunnossapidon osalta kohtaa toisiaan. Turvallisuuden parantamiseksi on aihetta lakimuutoksiin, joista tärkeimpänä ovat radanpitäjälle myönnettävä oikeus määrätä tasoristeysten teknisistä ominaisuuksista (vrt. RAMO9) sekä tarvittaessa myös tasoristeysten paikoista. RAMOn näkemäaluevaatimuksiin on suotavaa tehdä kohtuullisuuspykälä, jossa eriytetään näkemäpituudet vastaamaan tien käyttäjäkuntaa. Mikäli rautatiealueella liikkuminen halutaan pitää luvanvaraisena, on näkemäalueiden raivaaminen siirrettävä kokonaisuudessaan radanpitäjälle.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Hirvonen, Heidi
Keywords
real estate surveys, kiinteistötoimitukset, law, oikeustiede, private road, yksityistie, level crossing, tasoristeys
Other note
Citation