Analysis and development of RTG-trolley

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on Konecranes Heavy Lifting Oy:n valmistaman RTG-kumipyöräkonttinosturin nostovaunun kokoonpanon analysointi ja kehittäminen. Analysoinnin pohjalta pyritään löytämään kehitystä kaipaavia kohteita ja suunnitella niihin uusia ratkaisuja. Vaunun analysoinnissa hyödynnetään kokoonpano-ohjelmistoa. Työ tehdään käyttämällä DFA (Design For Assembly) -metodiikkaa. Työtä varten hankitaan DFA-Tool -kokoonpano-ohjelmisto. Ohjelmistoon rakennetaan vaunun kokoonpanoa kuvaava malli. Kokoonpanon pääpaino on mekaniikassa ja pikkutarkat yksityiskohdat rajataan ulkopuolelle. Ohjelmistoa apuna käyttäen vaunun rakenteesta valitaan kaksi kohdetta, joihin suunnitellaan DFA-metodiikan mukaiset uudet ratkaisut. Ensimmäisenä ratkaisuna vaunun siirtokoneistoihin suunnitellaan uusi momenttituki. Tuki mallinnetaan 3D-mallinnusohjelmistolla ja sille tehdään lujuustarkastelut. Toisena kehityskohteena on vaunun runko. Tavoitteena on kartoittaa ja suunnitella karkealla tasolla runko, jota voitaisiin käyttää molempien RTG-vaunutyyppien pohjana. Suunnittelun perustana käytetään vanhaa runkotyyppiä. Suunnittelussa paneudutaan ongelmakohtien tunnistamiseen ja ratkaisujen kehittämiseen niihin. Työn tuloksena rakennettiin kokoonpano-ohjelmistoon vaunun kokoonpanomalli, jonka avulla vaunun kokoonpanoa on helppo analysoida. Malli on helposti muokattavissa kulloisenkin käyttötarpeen mukaan. Mallia apuna käyttäen suunniteltu momenttituki tullaan ottamaan tuotantoon teknisten kuvien päivityksien jälkeen. Toisena kehityskohteena olleesta moduulirungosta saatiin tulokseksi 3D-malli, jonka avulla tutkitut ongelmakohdat raportoitiin. Ongelmakohtia ilmeni useita ja tulosten yleistäminen vaatii jatkotoimenpiteitä. Suunniteltu moduulirunko annettiin analysoitavaksi nosturisuunnittelijoille. Heidän ratkaisunsa perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Oja, Hannu
Keywords
DFA, DFA, RTG, RTG, composition model, kokoonpanomalli, 3D-model, 3D-malli, torque arm, momenttituki, module frame, moduulirunko
Other note
Citation