Hulevesitulvariskien alustava arviointi tulvamallinnuksen tuloksia hyödyntäen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-03-19
Department
Major/Subject
Water and Environmental Engineering
Mcode
ENG29
Degree programme
Master’s Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
fi
Pages
112 + 7
Series
Abstract
Tutkimuksen päätavoitteena oli tarkastella Turun kaupungin hulevesitulvariskejä ja laatia alustava hulevesitulvariskien arviointi hyödyntäen Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) alustavia hulevesitulvakarttoja. Alustava arviointi tehtiin tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisesti, jossa tavoitteena on löytää mahdolliset merkittävät tulvariskialueet. Arviointi on tarkoitus tehdä helposti saatavalla olevan tiedon avulla, joten uusia merkittäviä selvityksiä ei tätä työtä varten tehty. Hulevesitulvariskien alustava arviointi tulee tehdä kaikissa Suomen kunnissa vuoden 2018 loppuun mennessä. Kyseessä on arviointien toinen kierros, sillä arvioinnit tehtiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2011. Toisen kierroksen hulevesitulvariskien arviointeja varten SYKE laati pintavaluntamallilla alustavat hulevesitulvakartat kaikille Suomen kunnille. Kyseisiä hulevesitulvakarttoja ei ollut käytössä ensimmäisellä arviointikierroksella, joten tässä työssä läpileikkaavana teemana oli näiden alustavien alustavien hulevesitulvakarttojen hyödyntäminen tulvariskiarvioinnissa. Tutkimuksen monta erillistä työvaihetta tukivat toisiaan lopullisten tulosten osalta. Ensimmäiseksi työssä selvitettiin Turun seudun hulevesiongelmakohteita kyselyn avulla. Kyselyn perusteella Turun hulevesiongelmista tunnistettiin viisi alueellista ongelmakeskittymää. Näitä löydettyjä alueita hyödynnettiin työn toisessa vaiheessa, kun mahdollisia tulvariskialueita pyrittiin tunnistamaan paikkatietotarkastelun avulla kerättyjen aineistojen ja alustavien hulevesitulvakarttojen perusteella. Alustavien hulevesitulvakarttojen lähtötietoihin tehtiin korjauksia koskien kunnan hulevesiputkia ja rumpuja, ja korjausten aiheuttamia muutoksia pyrittiin arvioimaan pinta-alojen osalta sekä laskennallisilla että visuaalisilla menetelmillä. Korjausten aiheuttamat muutokset eivät olleet suuria, mutta tulivat esiin erityisesti syvän veden määrän lisääntymisen osalta. Analyysin perusteella Turussa tunnistettiin kahdeksan mahdollista tulvariskialuetta. Niistä yksikään ei kuitenkaan ylittänyt nimettyjä merkittävyyden kriteereitä, joten alustavan arvioinnin perusteella Turussa ei ole yhtäkään merkittävää hulevesitulvariskialuetta. Kolmannessa työvaiheessa tutkittiin vielä alueita, joilla tulvariski olisi hyvä ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. Näitä alueita tunnistettiin Turussa analyysin perusteella 21.

The main objective of this study was to examine possible stormwater flood risks and to do a preliminary stormwater flood risk assessment (PSFRA) in the city of Turku. The approach was to exploit flood hazard maps created by the Finnish Environment Institute in the assessment process. The PSFRA was conducted according to the the Finnish law on flood risk management (620/2010) where it is stated that the objective of PSFRA is to identify significant flood risk areas in the study area. The data and information used in the PSFRA are supposed to be easily available. The PSFRA is to be completed by the end of 2018 in every municipality of Finland. The assessments have already been done once in 2011 so this is the second round of assessments that is about to start. In order to support the PSFRA, the Finnish Environment Institute provided flood hazard maps for every municipality in Finland. An important objective of this study was to examine how to best make use of them in the PSFRA. The study had several separate work phases that were necessary regarding the final results. First, the stormwater problems in Turku were mapped by using a survey. According to the results of the survey, five areas with recurring stormwater problems were identified. These results were used in the second work phase, where collected data and information were used together with the flood hazard maps for a spatial data analysis to identify possible flood risk areas. Also, some pipes and culverts were added to the initial flood hazard maps in order to minimize possible errors. The obtained changes due to the corrections were evaluated both numerically and visually. The changes were not major, but they led to a discovery that the amount of deep water increased. Eight possible flood risk areas were identified in Turku, but none of them exceeded the criteria of a significant flood risk area. Thus, according to the PSFRA, there are no significant flood risk areas in Turku. In addition to the sites studied in phase two the third work phase was about examining possible flood risk in areas under planned land use changes. Altogether 21 areas, where possible stormwater flood risk should be considered when planning land use, were identified.
Description
Supervisor
Koivusalo, Harri
Thesis advisor
Sane, Mikko
Huokuna, Mikko
Keywords
hulevesitulva, alustava arviointi, tulvavaarakartta, paikkatieto
Other note
Citation