Development of customer documentation content management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Tuotteen elinkaaren hallinta on kehittyvä ala, joka on levinnyt laajempaan tietoisuuteen 2000-luvulla. Tuotteen elinkaaren hallinnan kokonaisuuden kannalta tuotteen ylläpidettävyys ja huollettavuus ovat merkittäviä tekijöitä. Asiakasdokumentoinnilla on huomattava rooli näissä osa-alueissa ja siten koko tuotteen elinkaaren hallinnassa. Kohdeyrityksessä toteutetussa nykytila-analyysissä havaittiin asiakasdokumentaation olevan strategisesti tärkeää yritykselle, koska asiakas kokee tuotteen laadun osittain sen dokumentaation kautta. Asiakasdokumentaation tärkeimpiä osa-alueita ovat varaosakirja ja käyttöohje. Nykyinen varaosakirjojen luomisprosessi uudistettiin joitakin vuosia sitten, jolloin prosessin teho saatiin vastaamaan tämän päivän korkeita vaatimuksia. Lopputuloksen laatua ei kuitenkaan saatu halutulle tasolle. Käyttöohjeet luodaan tällä hetkellä täysin manuaalisen prosessin keinoin, eikä lopputulos ole yrityksen kannalta tyydyttävä. Tämän tutkintotyön tavoitteena oli löytää ratkaisu edellä mainittuihin kohdeyrityksen ongelmiin. Varaosakirjojen kehityksessä saatiin aikaan toimintamalli, joka perustuu olemassa olevaan varaosakirjojen tuottamisprosessiin. Uudessa toimintamallissa luodaan tuotantorakenteeseen perustava varaosanäkymä, jonka avulla tuotetaan varaosakirja. Varaosapiirustukset luodaan jatkossa suunnittelusta erillään olevalla piirustusohjelmalla, jolloin niistä saadaan käyttökohteeseen sopivat. Uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön kohdeyrityksen tuotetiedonhallintajärjestelmän päivityksen myötä. Käyttöohjeiden osalta luotiin katsaus tulevaisuuteen ja arvioitiin yrityksen kannalta parhaita vaihtoehtoja. Sisällönhallintajärjestelmän koekäytön perusteella järjestelmä todettiin järkeväksi vaihtoehdoksi käyttöohjeiden sisällön tuottamiseksi tulevaisuudessa. Uuden järjestelmän käyttöönotto tulee valmistella huolella, jotta saadut tulokset ovat kannattavia. Rakenteisen dokumentaation avulla ohjeiden sisällön hallittavuus kehittyy huomattavasti ja sisällön uudelleenkäytettävyydestä tulee mahdollista.
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Heikkilä, Juhamatti
Keywords
PLM, PLM, customer documentation, asiakasdokumentointi, content management, sisällönhallinta
Other note
Citation