Characteristics of mobile technology diffusion - Quantitative research of mobile handset features

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2017-01-13
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
77 + app. 72
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 261/2016
Abstract
Rapid innovation in the mobile industry, and the consequent evolution of mobile handsets from basic phones to advanced multipurpose devices, causes new challenges for the research on mobile technology diffusion. Previous innovation diffusion research has focused on explaining how and why the mobile telephony and mobile handset generations spread. However, these levels of analysis provide limited understanding on the diffusion of individual technologies and product features.  The purpose of this dissertation is to measure, conceptualize, and provide empirical evidence on how new mobile technologies spread. The focus is on mobile handset feature diffusion, and especially on factory-installed software and hardware features. For the research, several quantitative datasets were collected from Finland during 2003-2012. These data provide complementing viewpoints, from mobile handset sales volumes, prices, and device installed base to mobile service usage, enabling holistic analysis of the phenomenon.  The research provides a methodological contribution by creating a framework for measuring the diffusion of complex technological innovations, and by comparing several methods and datasets. The results highlight the importance of using clearly defined measures when analyzing technology diffusion, due to the differences in the available datasets. Theoretical contributions of the research include applying well-known diffusion models to the new dataset and providing empirical evidence on the relationship of mobile handset features and lifetimes.  The dissertation also provides domain-understanding on mobile technology diffusion patterns and their practical implications. Mobile technology diffusion follows an s-shaped pattern, with high variations in the duration of the introduction stage prior to the takeoff with fast growth. The research also found typical price levels for mobile technology and feature takeoff, and associations between mobile handset sales and prices to be relatively linear for the technologies. Overall, the traditional innovation diffusion research methods were found to be applicable for studying mobile technology and product feature diffusion.

Nopea innovointi mobiiliteollisuudessa, sekä siitä seurannut kehitys peruspuhelimista edistyneisiin ja monikäyttöisiin laitteisiin, aiheuttaa uudenlaisia haasteita mobiiliteknologioiden leviämisen tutkimiseen. Aikaisempi tutkimus innovaatioiden diffuusiosta on selittänyt kuinka ja miksi matkapuhelimet ja niiden teknologiset sukupolvet leviävät. Tämä analyysin taso tarjoaa kuitenkin rajoitetutusti ymmärrystä yksittäisistä teknologioista ja laiteominaisuuksista.  Tämä väitöskirja mittaa, käsitteellistää ja tuottaa empiiristä aineistoa uusien mobiiliteknologioiden diffuusiosta. Työ keskittyy matkapuhelinteknologioiden ja erityisesti tehdasasennettuihin laitteisto- ja ohjelmisto-ominaisuuksiin. Vuosilta 2003-2012 tutkimusta varten kerätyt aineistot edustavat toisiaan täydentäviä näkökulmia diffuusioilmiöön, matkapuhelinmallikohtaisista myyntitiedoista, -hinnoista, sekä laitekannasta mobiilipalveluiden käyttöön.  Tutkimus tekee menetelmäkontribuution luomalla viitekehyksen kompleksisten teknologisten innovaatioiden leviämisen mittaamiseen sekä vertailemalla metodeja ja aineistoja toisiinsa. Tulokset korostavat selkeästi määriteltyjen mittareiden tärkeyttä saatavilla olevien aineistojen välisistä eroista johtuen. Teoreettiset kontribuutiot sisältävät tunnettujen diffuusiomallien soveltamista uudenlaiseen aineistoon, sekä empiirisiä tuloksia matkapuhelinten tuoteominaisuuksien ja eliniän suhteesta.  Väitöskirja tuottaa myös toimialaymmärrystä mobiiliteknologioiden diffuusiomalleista ja niiden käytännön merkityksestä. Teknologioiden leviäminen noudattavaa s-muotoista kuvaajaa, sisältäen isoja eroja leviämisen alkuvaiheessa ennen nopean kasvun takeoff-pistettä. Tutkimus löysi tyypillisen hintatason mobiiliteknologioiden ja ominaisuuksien takeoff-pisteelle sekä näytti matkapuhelinten hintojen ja myyntimäärien suhteen olevan melko lineaarinen teknologiatasolla. Perinteisten innovaatioiden diffuusiossa käytettyjen tutkimusmetodien näytettiin yleisesti soveltuvan mobiiliteknologioiden ja tuoteominaisuuksien leviämisen tutkimiseen.
Description
Supervising professor
Hämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Department of Communications and Networking, Finland
Thesis advisor
Töyli, Juuso, Prof., University of Turku, Finland
Smura, Timo, Dr., Verto Analytics Inc., Finland
Keywords
Technological innovation, diffusion, mobile handset, product feature, Internet protocol, Teknologinen innovaatio, leviäminen, matkapuhelin, tuoteominaisuus, Internet-protokolla
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Riikonen, Antti; Smura, Timo; Kivi, Antero; Töyli, Juuso. 2013. Diffusion of mobile handset features: Analysis of turning points and stages. Telecommunications Policy, volume 37, issues 6-7, pages 563-572. ISSN: 0308-5961.
  DOI: 10.1016/j.telpol.2012.07.011 View at publisher
 • [Publication 2]: Riikonen, Antti; Smura, Timo; Töyli, Juuso. 2015. Price and sales volume patterns of mobile handsets and technologies. International Journal of Business Data Communications and Networking (IJBDCN), volume 11, issue 2, pages 22-39. ISSN: 1548-0631.
  DOI: 10.4018/IJBDCN.2015070102 View at publisher
 • [Publication 3]: Riikonen, Antti; Smura, Timo; Töyli, Juuso. 2016. The effects of price, popularity, and technological sophistication on mobile handset replacement and unit lifetime. Technological Forecasting and Social Change, volume 103, pages 313-323. ISSN: 0040-1625.
  DOI: 10.1016/j.techfore.2015.11.017 View at publisher
 • [Publication 4]: Levä, Tapio; Riikonen, Antti; Töyli, Juuso; Hämmäinen, Heikki. 2014. A framework for measuring the deployment of Internet protocols. International Journal of IT Standards and Standardization Research (IJITSR), volume 12, issue 1, pages 38-62. ISSN: 1539-3062.
  DOI: 10.4018/ijitsr.2014010103 View at publisher
Citation