Sivutuotteiden maarakennuskäytön ohjeistus - betonimurske ja pääkaupunkiseudun kivihiilituhkat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
Rak-50
Degree programme
Language
fi
Pages
126 + app. 69
Series
Abstract
This thesis explores bottom ash, fly ash and crushed concrete utilization possibilities in earth construction. Thesis consists of bottom ash, fly ash and crushed concrete instruc-tions, bottom ash case studies and laboratory tests. It also includes bottom ash, fly ash and crushed concrete instructions and properties from the literature. Bottom ash, fly ash and crushed concrete instructions were drafted for Lohja Rudus during the work of this thesis. Instructions guide the utilization of the materials as rec-ommended in government regulation of bottom ash, fly ash and crushed concrete utili-zation in earth constructions [VNa 591/2006]. Instructions of bottom ash, fly ash and crushed concrete in this thesis are meant to be as a guide book for contractor and de-signer in construction and design work. Bottom ash case studies were put into practice in Helsinki and Hyvinkää in 2006. Main purpose was to achieve practical experience of bottom ash building and to measure ge-otechnical properties of the structure. Laboratory tests of bottom ash were carried out as preliminary tests before case studies to figure out geotechnical properties. Bottom ash, fly ash and crushed concrete are suitable possibilities for building materi-als in street and road pavement structures, yard and field structures, embankment fill and other applications. When building it is advised to build and design with care and follow the instructions of this thesis.

Tässä diplomityössä käsitellään pohjatuhkan, lentotuhkan ja betonimurskeen hyötykäyttöä maarakennusmateriaalina. Työ sisältää pohjatuhka-, lentotuhka- ja betonimurskerakentamisen ohjeet sekä pohjatuhkan koerakentamis- ja laboratoriotutkimusosan. Lisäksi työhön on koottu kirjallisuudessa esitettyjä ohjeita ja ominaisuuksia pohjatuhkalle, lentotuhkalle ja betonimurskeelle. Diplomityön yhteydessä Lohja Rudukselle laaditut käyttöohjeet maarakentamiselle pohjatuhkalla, lentotuhkalla ja betonimurskeella ohjeistavat materiaalien hyötykäyttöä maarakentamisessa "Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa" [591/2006] mukaisesti. Ohjeiden on tarkoitus toimia apuna urakoitsijoille ja suunnittelijoille rakennettaessa tai suunniteltaessa kyseisillä materiaaleilla. Pohjatuhkan koerakentaminen toteutettiin Helsingin Viikissä ja Hyvinkäällä vuonna 2006. Koerakentamisella pyrittiin lisäämään käytännön tietoutta Martinlaakson ja Suomenojan voimalaitosten pohjatuhkien käytöstä maarakennusmateriaalina sekä koerakenteen geoteknisistä ominaisuuksista. Pohjatuhkan laboratoriotutkimukset tehtiin ennakkokokeina koerakentamista varten ja kokeilla pyrittiin selvittämään Martinlaakson ja Suomenojan voimalaitosten pohjatuhkien geoteknisiä ominaisuuksia. Betonimurskeen käytöstä maarakentamisessa on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset Suomessa. Pohjatuhka ja lentotuhka ovat myös varteenotettavia materiaalivaihtoehtoja rakennettaessa tien ja kadun päällysrakennekerroksia, kenttärakenteita, pengertäyttöjä sekä muita täyttöjä. Rakentamisessa suositellaan noudatettavaksi huolellista rakennustapaa ja tämän diplomityön sisältämiä ohjeita.
Description
Supervisor
Vepsäläinen, Pauli
Keywords
sivutuotteet, pohjatuhka, lentotuhka, betonimurske, jäte, kierrätys, by-products, bottom ash, fly ash, crushed concrete, waste, utilization
Other note
Citation