Nykytaideviittomat - viittomakielen kuvantamistavat ja niiden soveltaminen käytännössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
37
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytteessäni ”Nykytaideviittomat” kartoitin viittomakielen kuvantamistapoja ja toteutin niiden pohjalta videomateriaaleja nykytaiteen viittomista. Tarkoituksena oli selvittää mitä kaikkea pitää ottaa huomioon viittomakielisen oppimateriaalin toteutuksessa ja miten näistä saa luotua visuaalisesti kiinnostavan sanastopaketin viittomakielisten, tulkkien ja viittomakielestä kiinnostuneiden käyttöön. Tutkielmassani sovellan palvelumuotoilun teoriaa. Opinnäytteen ensimmäinen osio koostuu viittomakielen kuvantamisen perinteisten tapojen selvittämisestä lähdekirjallisuuden kautta ja vertailen näiden sanakirjalähteiden toteutuksia omalta käyttökokemuspohjaltani. Toisessa osiossa hyödynnän teorian kartoituksessa esiin nousseita kuvantamistapoja videokuvaamalla nykytaiteen viittomakielisen oppimateriaalin, jonka sisältö samalla koostaa taiteen erikoisviittomat sanastopaketiksi. Tärkeimmät tulokset opinnäytteessäni on käsitys viittomakielen monista esitystavoista ja mitä niiden työstämisessä tulee huomioida. Viittomakielen kuvantamistavoista itselleni merkittävämmäksi korostui elävän kuvan mahdollisuudet taltioida visuaalisen kielen eleet ja ilmeet. Nykytaideviittomien koonti toteutettiin perinteisellä videokuvauksen menetelmällä. Jatkotutkimuksena aion opinnäytetyöni taustakartoituksen pohjalta selvittää, miten kuvaustekniikoita voisi jalostaa eteenpäin ja miten viittomakielistä taiteen oppimateriaalia ja -sanastoa voi tuoda verkkoympäristöön toimivaksi kokonaisuudeksi.
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
viittomakieli, taideviittomat, nykytaide, palvelumuotoilu
Other note
Citation